İş kazasında yemek yol sosyal haklarının ücrete eklenmesi ve bakıcı giderlerinden müterafik kusur tenzili

Tanığın Davacının Davalı İşyerindeki Çalışmasının Niteliği Hakkındaki Beyanları Birlikte Değerlendirildiğinde Kurum Kayıtları İle Uyumlu İşyeri Kayıtlarının Yapılan İşin Niteliğine Uygun Olduğu – Davacının Kurum’a Bildirilen Ücretinin Gerçek Ücret Olduğunu Dikkate Alınarak İşyerinde Süreklilik Arz Eden Fazla Mesai ve İşveren Tarafından İşçilere Yemek Verilmesi Uygulamasının Söz Konusu Olup Olmadığı da Değerlendirilerek Bilinen Dönemi Hükme Esas Alınan Bilirkişi Hesap Raporu Tarihindeki Verilere Göre Belirleyip Davacı Kazalının Maddi Zararını Yeniden Hesaplatarak Karar Verileceği

Davacının Kurum’a Bildirilen Ücretinin Gerçek Ücret Olduğunu Dikkate Alınarak İşyerinde Süreklilik Arz Eden Fazla Mesai ve İşveren Tarafından İşçilere Yemek Verilmesi Uygulamasının Söz Konusu Olup Olmadığı da Değerlendirilerek Bilinen Dönemi Hükme Esas Alınan Bilirkişi Hesap Raporu Tarihindeki Verilere Göre Belirleyip Davacı Kazalının Maddi Zararını Yeniden Hesaplatmak ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gereği

Devamı

Yargı Reformu Hangi Kanunda Ne Değişiklik Getiriyor?

Adalet ve Kalkınma Partisi hazırladığı Yargı Reformu Paketi’ni önce Milliyetçi Hareket Partis’ne, sonra da Cumhuriyet Halk Partisi’ne verdi. Yargı paketinde 15 kanunda değişiklik öngörülüyor. Yargı paketi ve mevcut yasalarla karşılaştırma için tıklayın:  Pakette değişiklik öngörülen kanunlar şöyle: Pasaport Kanunu, Avukatlık Kanunu, Noterlik Kanunu, Yükseköğrenim Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun, İdari […]

Devamı

Arabuluculukta müzakere edilmeyen alacak kalemleri için dava açılabilir mi?

Arabuluculukta “başvuru formu“ uygulamasının başladığı 02.06.2018 tarihi milat kabul edilerek taraflardan kaynaklanmayan bu tür uygulama hataları aşılarak arabuluculuk müessesinin amaca uygun yürütülmesi sağlanmalıdır.

Başvuru formu uygulamasının başladığı 02.06.2018 tarihinden sonraki başvurularda ise başvuran ve özellikle başvuru arabuluculuk ile görevli mahkemenin memuruna yapılmış ise görevli memur başvuru formundaki bu tür eksiklikleri giderecek uyarılarda bulunmalı, 02.06.2018 tarihinden sonraki başvurularda başvuru formu içeriğine itibar edilerek sonuca gidilmelidir.

Devamı

Faiz oranları

Tüm faiz oranları ( Yasal Avans Bankalarca uygulanan en yüksek mevduat)

FİİLEN UYGULANAN BANKA MEVDUAT FAİZİ (TL)
FİİLEN UYGULANAN BANKA MEVDUAT FAİZİ (EURO)
FİİLEN UYGULANAN BANKA MEVDUAT FAİZİ (USD)
BANKALARCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (USD – EURO)
KAMU BANKALARINCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (TL)
KAMU BANKALARINCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (EUR)
KAMU BANKALARINCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (USD)

Devamı

Yıllara göre çıplak net – giydirilmiş net ve brüt asgari ücretler yasal kesintileri

  16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler Yürürlük Tarihi   Net Ücret[*] Brüt Ücret İşverene Maliyeti Net Ücret* Brüt Ücret İşverene Maliyeti 01.01.2019 – 31.12.2019 2.020,90 2.558,40 3.006,12 2.020,90 2.558,40 3.006,12 01.01.2018 – 31.12.2018 1.603,12 2.029,50 2.384,66 1.603,12 2.029,50 2.384,66 01.01.2017 – 31.12.2017 1.404.06 1.777.50 2,088.56 1.404.06 1,777.50 2,088.56 01.01.2016 – 31.12.2016 1.300,99 1,647,00 1.935,23 […]

Devamı

Belirsiz Alacak Davası Açılması Ve Alacağın Belirsiz Olmaması Durumunda Kısmı Dava Şartlarını Taşıyorsa Kısmı Dava Olarak Devam Edilmesi (Yargıtay HGK Kararı)

Alacak belirli olmasına rağmen belirsiz alacak davasına konu edilmesi durumunda ne yapılması gerektiği konusuna dönecek olursak; şartları bulunmamasına başka bir anlatımla talep edilecek alacak miktarının davanın açıldığı anda tam ve kesin bir biçimde belirlenmesinin mümkün olmasına rağmen belirsiz alacak davası şeklinde açılan dava, hukuki yarar, yani dava şartı yokluğu nedeni ile usulden hemen reddedilmemelidir. Zira bir miktar belirtilmek sureti ile açılan belirsiz alacak davası da alacak ister belirli ister belirsiz olsun bir eda davasıdır ve eda davalarında hukuki yarar var kabul edilir. Öte yandan davacının dava açmaktan başka bir yolla alacağına kavuşması mümkün olmayıp bir mahkeme kararına muhtaç ise dava açmakta hukuki yararının bulunduğu tartışmasızdır. 

Davacı davasının belirsiz alacak davası olduğunu mahkemeye bildirmiş olmakla birlikte belirsiz alacak davasının koşulları bulunmuyor ve fakat kısmi dava açılabilmesi mümkün ise, bu durumda, mahkemece, açılmış olan dava, doğrudan bir ara kararıyla bir kısmi dava olarak nitelendirilmek suretiyle görülüp karara bağlanmalıdır.

Öyle ise, alacağın tartışmasız veya belirli olması hâlinde kısmi dava açılamayacağına ilişkin 6100 sayılı HMK’nın 109’uncu maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmış olmasından dolayı belirli alacaklar için de artık kısmi dava açılması mümkün hâle geldiğine ve davacının alacaklarının bir kısmını dava ettiğinin dava dilekçesi içeriğinden anlaşılmasına başka bir anlatımla davanın kısmi dava olarak görülmesi için gerekli koşulların somut olayda bulunmasına göre, mahkemece dava hukuki yarar yokluğundan reddedilmeyerek bir ara kararı ile kısmi dava olarak görülüp sonuçlandırılmalıdır.

Devamı

Çiftçinin traktörü haczedilebilir mi?

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/5509 K. 2019/1820 T. 12.2.2019 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği […]

Devamı