2017 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

01.01.2017’den itibaren İş, Asliye Hukuk, Asliye Ticaret, Kadastro, Sulh Hukuk, Tüketici Mahkemeleri
İstinaf sınırı           3.110 TL
Temyiz sınırı       41.530 TL

(02.12.2016-31.12.2017 arasında istinaf sınırı 3.000 TL, temyiz sınırı 40.000 TL idi.)

Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.

İcra Hukuk Mahkemesi
İstinaf sınırı           7.260 TL
Temyiz sınırı        41.530 TL

(02.12.2016-31.12.2017 arasında istinaf sınırı 7.000 TL, temyiz sınırı 40.000 TL idi.)

6763 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 02.12.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Getirilen değişikliklerin madde metinlerine işlenmiş hali ile güncel mevzuat aşağıdaki şekildedir:

12/1/2011 TARİHLİ VE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar

MADDE 341- (1)İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecekkararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.

Miktar veya değeri üçbin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. Ancak Manevi tazminathaberleri”>Manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda üçbin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.

Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü üçbin Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.

İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.

 

Temyiz edilemeyen kararlar

MADDE 362- (1) Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz:

a) Miktar veya değeri kırkbin Türk Lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar.
b)4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat MülkiyetiKanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.

(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki kararlarda alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, kırkbin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağıntamamının dava edilmiş olması hâlinde, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü kırkbin Türk Lirasını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir.

 

Bozmaya uyma veya direnme

MADDE 373- (1) Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkin ise bölgeadliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.

Bölge adliye mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas hakkında verdiği karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozulduğu takdirde dosya, kararı veren bölge adliye mahkemesi veya uygun görülen diğer bir bölge adliye mahkemesinegönderilir.

Bölge adliye mahkemesi, 344 üncü madde uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir.

Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

İlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnirse, bu kararın temyiz edilmesi durumunda inceleme, kararına direnilen dairece yapılır. Direnme kararı öncelikle incelenir. Daire, direnme kararını yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir.

(Ek: 17/4/2013-6460/1 md.)Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine alt mahkemece verilen kararın temyiz incelemesi, her hâlde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.

(7) Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur.

 

Parasal sınırların artırılması

EK MADDE 1– (1) Kanunun 200 üncü, 201 inci, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerindeki parasal sınırlar her takvim yılı başında geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır.

Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

(2) Kanunun 200 üncü ve 201 inci maddelerindeki parasal sınırların uygulanmasındahukuki işlemin yapıldığı, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlarla ilgili Yargıtay hukuk daireleri tarafından verilen bozma kararları üzerine mahkemelerce verilen direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda bulunan dosyalar kararına direnilen daireye gönderilir.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda bulunan ve 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun geçici 2 inci maddesi uyarınca ilgili daire tarafından incelenen dosyalar kararına direnilen daireye yeniden gönderilmez.

(4) Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir.
9/6/1932 TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU

İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi

Madde 363- İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şekli, kıymet takdirine ilişkin şikâyet, ihaleye katılabilmek içinteminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdurulması, satış ilânının iptali,süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi, 263 üncü maddeninuygulanma biçimi, iflâs idaresinin oluşturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlara karşı, iflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları dışındaki kararlarına karşı, ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının yedibin Türk Lirasını geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir. İstinafyoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür.

İcra mahkemesi kararları aleyhine işlemleri uzatmak gibi kötüniyetle istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmü uygulanır. Kesin bir karara karşı kötüniyetle istinaf yoluna başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. İcranın devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur.

 

Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi

Madde 364- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar veya değerikırkbin Türk Lirasını geçen nihaî kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu durumda da 363 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.

 

30/1/1950 TARİHLİ VE 5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

Madde 8 – İş mahkemelerince verilen nihaî kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Şu kadar ki, para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri üçbin Türk Lirasını geçmeyen davalar hakkındaki nihaî kararlar kesindir.

İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihaî kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür.

Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararları ile miktar veya değeri kırkbin Türk Lirasını geçen davalar hakkındaki nihaî kararlara karşı tebliğ tarihinden başlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca iki ay içinde karara bağlanır. Birinci ve üçüncü fıkralardaki parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz. Parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır.

*Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan önceki metinler :

HMK’nda parasal sınırların arttırılacağı yönünde bir düzenleme bulunmamaktaydı. HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesine kadar  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’da parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesine kadar 2004 sayılı İİK’daki sınırlar, her yıl için bir önceki yılın Kasım ayında ilan edilen Yeniden Değerleme Oranına göre yeniden belirlenir. ancak 1086, 2004 ve 6502 sayılı kanunlarda on lirayı, 2576 ve 2577 sayılı kanunlarda ise bin lirayı aşmayan küsurlar dikkate alınmaz.

 Yeniden değerleme oranları;
2013 yılı için %7,80,
2014 yılı için %3,93,
2015 yılı için %10,11,
2016 yılı için %5,58 olarak belirlenmiştir.

2017 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?” hakkında 24 yorum

 1. Merhaba, benim işe iade devam lehime sonuçlandı, davacı itiraz etti istifnafa gitti,şimdi itiraz ederlerse tekrar yargıtaya gidecekmiş dosya, acaba yargıtayda ne kadar sürede sonuçlanır? uzun sürer mi sizce?

  1. Merhaba, dosyaların istinaf ve temyiz süreleri gittiği daireye ve dairenin dosya sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Tamamen tahmini, 1, 1.5 yıl bekleyebilirsiniz.

 2. ücret alacakları için açılan iş davasında yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı düzeltilmesi için (hatalı karar düşüncesiyle parasal sınır 27500) bir üst mahkemeye İstinaf a taşıdık. İstinaf incelemesinden sonra yargitaya gitme olasılığı nedir? teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Sorunuzun kısa cevabı:
   01.12.2016 tarihi itibarıyla iş mahkemele­rinde verilen kararların istinaf sınırı, 3.000 TL, istinaf sonrası temyiz sınırı ise, 40.000’dır. Bu nedenle hatalı olduğunu düşündüğünüz bir kararın verilmesi halinde temyiz yoluna başvuru hakkınız bulunmamaktadır.

   İlgilenenler için süreç:
   5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na 5308 sayılı Kanun’la yapılan de­ğişiklikle iş mahkemesi kararlarına karşı istinaf kanun yolu öngörülmüş olup, bu kanun yolu, 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıyla uygulanmaktadır. Bu tarih itibarıyla iş mahkemesinin verdiği ka­rarlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. İstinafa ilişkin parasal sınır, 1.000 TL’dir. Bölge Adliye Mahkemesi’nde verilen karara karşı ise temyiz kanun yoluna başvurulacak olup, temyize ilişkin parasal sınır ise, 5.000 TL’dir.

   02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Ka­nun’un 5. maddesiyle istinafa ilişkin parasal sınır, 1.000 TL’den 3.000 TL’ye, temyiz parasal sınırı ise 5.000 TL’den 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun ya­yınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 01.12.2016 tarihi itibarıyla iş mahkemele­rinde verilen kararların istinaf sınırı, 3.000 TL, istinaf sonrası temyiz sınırı ise, 40.000’dır.

   Bu parasal sınırlar, 6763 sayılı Kanun’un 5. maddesinin ikinci fık­rasına göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre yeniden değerleme oranında artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu pa­rasal sınırlar artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için İş Mahkemeleri Kanunu m. 8’deki istinaf sınırı 3.000 x % 3,83 = 114,9 + 3.000 = 3.114,9 TL.’dir. Ancak 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6763 sayılı Kanun’la değişik 8. mad­desi beşinci fıkrası düzenlemesine göre, her takvim yılı başından itibaren yeni­den değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, madde­deki istinaf parasal sınırı, 2017 yılı için 3.110 TL olarak belirlenmiştir. 2017 yılı için İş Mahkemeleri Kanunu m. 8’deki Bölge Adliye Mahkemesi’nin isti­nafta verdiği kararların temyiz sınırı ise, 40.000 x % 3,83 = 1.532 + 40.000 = 41.532 TL.’dir. Ancak 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6763 sayılı Kanunla değişik 8. maddesi beşinci fıkrası düzenlemesine göre, her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüş­tür. Buna göre, maddedeki temyiz parasal sınırı, 2017 yılı için 41.530 TL ola­rak belirlenmiştir.

   5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun Geçici Madde 1’e göre, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihinden evvel verilen iş mahkemesi kararlarına karşı Yargıtay’a başvurulacağı, yani eski kanun yolunun uygulama bulacağı belirtilmiş olup, bu kararlar bakımından bir parasal sınır uygulanma­yacaktır.

   İyi günler dileriz.

 3. Anlaşmalı boşanma davası bugün bitti lakin 2 hafta içinde istinaf yasa yolu açık yazıyor sanırım dilekçe falan verilmesi gerekiyormuş nüfus cüzdanı için mi anlayamadım ve harç ücretleri ne kadar cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim 😊

  1. Merhaba,
   dava aleyhine sonuçlanan veya talepleri kısmen de olsa reddedilen kişi kararın değiştirilmesi için karar yazıldıktan sonra iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabilir.
   Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulmaması veya istinaf süresi içerisinde istinaftan feragat edilmesi halinde karar kesinleşir.
   Kesinleşme üzerine mahkeme tarafından durum Nüfus Müdürlüğüne resen bildirilir.
   Nufüs Müdürlüğünde karar işlendikten sonra yeni kimlik alınabilir.

   İyi günler dileriz.

 4. Merhabalar, Boşanma kararı ile birlikte verilen yoksulluk nafakası (aylık 750 TL) dır. Boşanma kararına itiraz etmeyip sadece nafakanın tamamen kaldırılması için BAM’a mı yoksa Yargıtayamı itiraz etmem gerekir. Nafaka Temyizde 2017 parasal sınır nedir. Teşekkürler

  1. Merhaba,
   İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı öncelikle istinaf yoluna başvurmalısınız. İstinaf sürecinden geçmeyen kararlar temyize konu edilemez.

   İyi günler dileriz.

 5. Merhaba
  Annemin vefatindan sonra mirasi olan bankadaki 150 bin tl yi babam almami istemediginden dava actim ilk davayi kazandim istinafta bunuda kazanicam elinde hicbir delil yok uzatmaya calisiyor.Bu davayi yargitaya goturebilur mi?

  1. Merhaba,
   41.530 TL ve üzerindeki dava değerleri açısından temyiz yolu açıktır. Sizin çekişmenizde de dava değeri 150.000 TL olduğundan dolayı temyiz yoluna başvurabilir.

   İyi günler dilerim.

 6. Işe iade sistemli davayı açmıştık ve kazandım. E devlette karara çıkmış yazıyor. Karşı taraf kaç gün içinde temyize gidebilir 18 ekimde karara varılmıştı. Şimdi avukata gidiyorum karşı tarafin napacagini bekliyoruz diyor sonuç ne olur. Haksız yere isten cikarilmistim ve 15000 civarı alirm diye biliyorum.bide temyize giderse kaç ayda belli olur.karsi taraf 2 yalancı sahit tutmus ama birisi tamamiyla beni savundu diğerinin söylediği yalanlardan bazıları ortaya cikti

 7. 4. Ayda ise iade sistemli davayı açmıştık bu ayın 18.inde kazandım ama karşı taraf kabul etmedi ve temziye gönderdi ler. Kaç ay içinde belli olur acaba? Zaten ise dönmeyi istemiyorum iftirayla çıkardılar bu zamanda bu davadan bi para alabilirmiyim. Bu ayın içinde de tazminat davam varmış avukat iki ayrı dava açmış ise iadeyi kazandiysam tazminatida alabilirmiyim acaba? 4 sene çalışmıştım şahitlerim dinlemişti ve karşı tarafin sahidide benim bi suçum olmadığını biranda cikarildigimi söyledi.. bide temyize giden davalara faiz isleniyormu benim iseme gelir mi acaba bu şekilde temyizde karar değişimi? Bilgi verirmisiniz lütfen..

 8. Merhaba size danışmak istedigim mesele Annem babama çekişmeli bosanma davası açtı .Yaklaşık 3sene oldu.Dava sonuçlandı hakim bosadi ama babam sürekli itiraz ediyor. Sanırım yargitaya üçüncü itiraz edişi. Annemin hiç bir geliri yok .Bizim elimize bakıyor. Bosanamadigi için hem maddi hem de manen mağdur.Simdi öğrenmek istediğim daha kac kez itiraz edebilir.Bu dava ne zaman biter.Bide itiraz ettiği icin babam para ödeyecek mi tutarı ne olur teşekkürler

  1. Merhaba,
   Hüküm verildikten sonra temyiz/istinaf yoluna başvurma hakkı vardır. Bu itiraz şeklinde olmayıp bir kereye mahsus verilen dilekçe ile olur. Annenizin geliri yoksa nafaka talep edilebilir. Davanın ne zaman biteceği dosyanızın münderecatına ve bakan mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmektedir.
   Kötüniyetli temyiz / istinaf halinde para cezası müessesesi mevcut olup ülkemizde pek uygulama alanı olmadığını söyleyebiliz.

   Geçmiş olsun dileklerimizle.

 9. sayın yetkili,
  1.1.2017 den itibaren 41.530 TL olan temyize başvurma bedeli için davanın açılış tarihi mi yoksa mahkemenin karar verme tarihi mi dikkate alınır.
  saygılarımla

 10. merhaba kıdem tazminatı davamı kazandım karsı taraf istinaf a gitti tahmini ne kadar sürede karar çıkar acaba bölge istanbul normal iş davam da normalde daha kısa surede sonuclanması gerekırken 2 yıl sürdü yardımcı olursanız sevinirim…

  1. Merhaba,
   Süre ile ilgili dosya sayısı, hakimin becerisi, dosyanın niteliği vb bir çok etken bulunduğundan dolayı malesef bu sorunuzun cevabını bilememekteyiz.

 11. Merhaba iş mahkemesinde 2 gün önce davam sonuçlandı ve kazandım e-devletten kontrol ettiğimde sadece duruşma yapıldı yazıyor kazandığıma dair bir ibare göremiyorum karşı tarafın dosyayı istinafa taşıması için belli bir süre var mı acaba ve bu karar taraflara yazılı olarak mı tebliğ edilmek zorunda süre ondan sonra mı işliyor eğer böyle ise karar ne kadar sürede yazılıp tebliğ ediliyor acaba yardımcı olabilir misiniz teşekkürler…

  1. Merhaba
   İş Davası sonucu verilen karar sistemde hemen görünmeyebilir.
   Karar verildikten birkaç gün sonra bazen birkaç hafta içinde gerekçeli karar yazılır.
   Karar tebliğ edildikten sonra istinaf yoluna başvuru süresi başlar.
   İyi günler.

   1. Verdiğiniz cevap için teşekkür ederim fakat bu bahsettiğiniz gerekçeli karar yazma süresi ve taraflara tebliği ile alakalı herhangi bir süre sınırı yok mudur aynı şekilde karar yazıldı diyelim yazıldıktan sonra istinafa başvuru süresi yok mudur en az yada en fazla olarak yardımcı olursanız sevinirim..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir