2017 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

01.01.2017’den itibaren İş, Asliye Hukuk, Asliye Ticaret, Kadastro, Sulh Hukuk, Tüketici Mahkemeleri
İstinaf sınırı           3.110 TL
Temyiz sınırı       41.530 TL

(02.12.2016-31.12.2017 arasında istinaf sınırı 3.000 TL, temyiz sınırı 40.000 TL idi.)

Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.

İcra Hukuk Mahkemesi
İstinaf sınırı           7.260 TL
Temyiz sınırı        41.530 TL

(02.12.2016-31.12.2017 arasında istinaf sınırı 7.000 TL, temyiz sınırı 40.000 TL idi.)

6763 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 02.12.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Getirilen değişikliklerin madde metinlerine işlenmiş hali ile güncel mevzuat aşağıdaki şekildedir:

12/1/2011 TARİHLİ VE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar

MADDE 341- (1)İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecekkararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.

Miktar veya değeri üçbin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. Ancak Manevi tazminathaberleri”>Manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda üçbin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.

Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü üçbin Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.

İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.

 

Temyiz edilemeyen kararlar

MADDE 362- (1) Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz:

a) Miktar veya değeri kırkbin Türk Lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar.
b)4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat MülkiyetiKanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.

(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki kararlarda alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, kırkbin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağıntamamının dava edilmiş olması hâlinde, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü kırkbin Türk Lirasını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir.

 

Bozmaya uyma veya direnme

MADDE 373- (1) Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkin ise bölgeadliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.

Bölge adliye mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas hakkında verdiği karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozulduğu takdirde dosya, kararı veren bölge adliye mahkemesi veya uygun görülen diğer bir bölge adliye mahkemesinegönderilir.

Bölge adliye mahkemesi, 344 üncü madde uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir.

Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

İlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnirse, bu kararın temyiz edilmesi durumunda inceleme, kararına direnilen dairece yapılır. Direnme kararı öncelikle incelenir. Daire, direnme kararını yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir.

(Ek: 17/4/2013-6460/1 md.)Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine alt mahkemece verilen kararın temyiz incelemesi, her hâlde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.

(7) Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur.

 

Parasal sınırların artırılması

EK MADDE 1– (1) Kanunun 200 üncü, 201 inci, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerindeki parasal sınırlar her takvim yılı başında geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır.

Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

(2) Kanunun 200 üncü ve 201 inci maddelerindeki parasal sınırların uygulanmasındahukuki işlemin yapıldığı, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlarla ilgili Yargıtay hukuk daireleri tarafından verilen bozma kararları üzerine mahkemelerce verilen direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda bulunan dosyalar kararına direnilen daireye gönderilir.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda bulunan ve 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun geçici 2 inci maddesi uyarınca ilgili daire tarafından incelenen dosyalar kararına direnilen daireye yeniden gönderilmez.

(4) Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir.
9/6/1932 TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU

İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi

Madde 363- İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şekli, kıymet takdirine ilişkin şikâyet, ihaleye katılabilmek içinteminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdurulması, satış ilânının iptali,süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi, 263 üncü maddeninuygulanma biçimi, iflâs idaresinin oluşturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlara karşı, iflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları dışındaki kararlarına karşı, ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının yedibin Türk Lirasını geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir. İstinafyoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür.

İcra mahkemesi kararları aleyhine işlemleri uzatmak gibi kötüniyetle istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmü uygulanır. Kesin bir karara karşı kötüniyetle istinaf yoluna başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. İcranın devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur.

 

Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi

Madde 364- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar veya değerikırkbin Türk Lirasını geçen nihaî kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu durumda da 363 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.

 

30/1/1950 TARİHLİ VE 5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

Madde 8 – İş mahkemelerince verilen nihaî kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Şu kadar ki, para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri üçbin Türk Lirasını geçmeyen davalar hakkındaki nihaî kararlar kesindir.

İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihaî kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür.

Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararları ile miktar veya değeri kırkbin Türk Lirasını geçen davalar hakkındaki nihaî kararlara karşı tebliğ tarihinden başlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca iki ay içinde karara bağlanır. Birinci ve üçüncü fıkralardaki parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz. Parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır.

*Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan önceki metinler :

HMK’nda parasal sınırların arttırılacağı yönünde bir düzenleme bulunmamaktaydı. HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesine kadar  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’da parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesine kadar 2004 sayılı İİK’daki sınırlar, her yıl için bir önceki yılın Kasım ayında ilan edilen Yeniden Değerleme Oranına göre yeniden belirlenir. ancak 1086, 2004 ve 6502 sayılı kanunlarda on lirayı, 2576 ve 2577 sayılı kanunlarda ise bin lirayı aşmayan küsurlar dikkate alınmaz.

 Yeniden değerleme oranları;
2013 yılı için %7,80,
2014 yılı için %3,93,
2015 yılı için %10,11,
2016 yılı için %5,58 olarak belirlenmiştir.

“2017 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?” üzerine 125 yorum

 1. Merhaba, benim işe iade devam lehime sonuçlandı, davacı itiraz etti istifnafa gitti,şimdi itiraz ederlerse tekrar yargıtaya gidecekmiş dosya, acaba yargıtayda ne kadar sürede sonuçlanır? uzun sürer mi sizce?

  Cevapla
  • Merhaba, dosyaların istinaf ve temyiz süreleri gittiği daireye ve dairenin dosya sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Tamamen tahmini, 1, 1.5 yıl bekleyebilirsiniz.

   Cevapla
   • Merhaba temyiz ve istinaf yoluna giden dosyalar duruma göre 1 veya 1.5 yıl sürer diyorsunuz peki burası Türkiye bu dosyaların sırasını değiştirme gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

    Cevapla
     • Avukat bey icra dosyasına itiraz etmem gerekiyor 60 bin TL temize yollak için ne kadar para yatirmam gerekiyor

   • Merhaba iş yeri bana 2013 yılında cikis verdi cikis madde 4 kodu ile verilmiş ve ben tam 6 sene çalıştım bana 2500 tl çekle ödeme yaptılar benim 9000 tl ödenecekti ödemediler ben 6 sene sonra dava açtım ve kazandım benim davam temize gidermi ve 11300 tazminat kazandım faizi ne kadar alirim

    Cevapla
 2. ücret alacakları için açılan iş davasında yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı düzeltilmesi için (hatalı karar düşüncesiyle parasal sınır 27500) bir üst mahkemeye İstinaf a taşıdık. İstinaf incelemesinden sonra yargitaya gitme olasılığı nedir? teşekkürler.

  Cevapla
  • Merhaba,
   Sorunuzun kısa cevabı:
   01.12.2016 tarihi itibarıyla iş mahkemele­rinde verilen kararların istinaf sınırı, 3.000 TL, istinaf sonrası temyiz sınırı ise, 40.000’dır. Bu nedenle hatalı olduğunu düşündüğünüz bir kararın verilmesi halinde temyiz yoluna başvuru hakkınız bulunmamaktadır.

   İlgilenenler için süreç:
   5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na 5308 sayılı Kanun’la yapılan de­ğişiklikle iş mahkemesi kararlarına karşı istinaf kanun yolu öngörülmüş olup, bu kanun yolu, 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıyla uygulanmaktadır. Bu tarih itibarıyla iş mahkemesinin verdiği ka­rarlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. İstinafa ilişkin parasal sınır, 1.000 TL’dir. Bölge Adliye Mahkemesi’nde verilen karara karşı ise temyiz kanun yoluna başvurulacak olup, temyize ilişkin parasal sınır ise, 5.000 TL’dir.

   02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Ka­nun’un 5. maddesiyle istinafa ilişkin parasal sınır, 1.000 TL’den 3.000 TL’ye, temyiz parasal sınırı ise 5.000 TL’den 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun ya­yınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 01.12.2016 tarihi itibarıyla iş mahkemele­rinde verilen kararların istinaf sınırı, 3.000 TL, istinaf sonrası temyiz sınırı ise, 40.000’dır.

   Bu parasal sınırlar, 6763 sayılı Kanun’un 5. maddesinin ikinci fık­rasına göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre yeniden değerleme oranında artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu pa­rasal sınırlar artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için İş Mahkemeleri Kanunu m. 8’deki istinaf sınırı 3.000 x % 3,83 = 114,9 + 3.000 = 3.114,9 TL.’dir. Ancak 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6763 sayılı Kanun’la değişik 8. mad­desi beşinci fıkrası düzenlemesine göre, her takvim yılı başından itibaren yeni­den değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, madde­deki istinaf parasal sınırı, 2017 yılı için 3.110 TL olarak belirlenmiştir. 2017 yılı için İş Mahkemeleri Kanunu m. 8’deki Bölge Adliye Mahkemesi’nin isti­nafta verdiği kararların temyiz sınırı ise, 40.000 x % 3,83 = 1.532 + 40.000 = 41.532 TL.’dir. Ancak 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6763 sayılı Kanunla değişik 8. maddesi beşinci fıkrası düzenlemesine göre, her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüş­tür. Buna göre, maddedeki temyiz parasal sınırı, 2017 yılı için 41.530 TL ola­rak belirlenmiştir.

   5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun Geçici Madde 1’e göre, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihinden evvel verilen iş mahkemesi kararlarına karşı Yargıtay’a başvurulacağı, yani eski kanun yolunun uygulama bulacağı belirtilmiş olup, bu kararlar bakımından bir parasal sınır uygulanma­yacaktır.

   İyi günler dileriz.

   Cevapla
 3. Anlaşmalı boşanma davası bugün bitti lakin 2 hafta içinde istinaf yasa yolu açık yazıyor sanırım dilekçe falan verilmesi gerekiyormuş nüfus cüzdanı için mi anlayamadım ve harç ücretleri ne kadar cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ?

  Cevapla
  • Merhaba,
   dava aleyhine sonuçlanan veya talepleri kısmen de olsa reddedilen kişi kararın değiştirilmesi için karar yazıldıktan sonra iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabilir.
   Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulmaması veya istinaf süresi içerisinde istinaftan feragat edilmesi halinde karar kesinleşir.
   Kesinleşme üzerine mahkeme tarafından durum Nüfus Müdürlüğüne resen bildirilir.
   Nufüs Müdürlüğünde karar işlendikten sonra yeni kimlik alınabilir.

   İyi günler dileriz.

   Cevapla
 4. Merhabalar, Boşanma kararı ile birlikte verilen yoksulluk nafakası (aylık 750 TL) dır. Boşanma kararına itiraz etmeyip sadece nafakanın tamamen kaldırılması için BAM’a mı yoksa Yargıtayamı itiraz etmem gerekir. Nafaka Temyizde 2017 parasal sınır nedir. Teşekkürler

  Cevapla
 5. Merhaba
  Annemin vefatindan sonra mirasi olan bankadaki 150 bin tl yi babam almami istemediginden dava actim ilk davayi kazandim istinafta bunuda kazanicam elinde hicbir delil yok uzatmaya calisiyor.Bu davayi yargitaya goturebilur mi?

  Cevapla
  • Merhaba,
   41.530 TL ve üzerindeki dava değerleri açısından temyiz yolu açıktır. Sizin çekişmenizde de dava değeri 150.000 TL olduğundan dolayı temyiz yoluna başvurabilir.

   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 6. Işe iade sistemli davayı açmıştık ve kazandım. E devlette karara çıkmış yazıyor. Karşı taraf kaç gün içinde temyize gidebilir 18 ekimde karara varılmıştı. Şimdi avukata gidiyorum karşı tarafin napacagini bekliyoruz diyor sonuç ne olur. Haksız yere isten cikarilmistim ve 15000 civarı alirm diye biliyorum.bide temyize giderse kaç ayda belli olur.karsi taraf 2 yalancı sahit tutmus ama birisi tamamiyla beni savundu diğerinin söylediği yalanlardan bazıları ortaya cikti

  Cevapla
  • Mrhb servet bey ben 2012. 04.13de isten cikarildim ise iade davasi actim kazandim akabinde fazla calisma tazminat davasi actik 2013.07 ayinda onuda kazandim 2015 yilinda temyize gitti dosya 2019. 1 ayinda geldi yargitayin verdigi kadar kismen kabulune karar verdi dosya geldi ve tekrar yerel mahkemede kazandim tazminatim 25 binden 15 bine dustu brut ve karara yine temyiz ettiler ne zamana gelir 2 . kez gittigi icin hizli ilerleme saglanirmi yoksa yine bi 3 sene bekloycezmi yargitayi . nalet olsun bole adalet sistemi

   Cevapla
 7. 4. Ayda ise iade sistemli davayı açmıştık bu ayın 18.inde kazandım ama karşı taraf kabul etmedi ve temziye gönderdi ler. Kaç ay içinde belli olur acaba? Zaten ise dönmeyi istemiyorum iftirayla çıkardılar bu zamanda bu davadan bi para alabilirmiyim. Bu ayın içinde de tazminat davam varmış avukat iki ayrı dava açmış ise iadeyi kazandiysam tazminatida alabilirmiyim acaba? 4 sene çalışmıştım şahitlerim dinlemişti ve karşı tarafin sahidide benim bi suçum olmadığını biranda cikarildigimi söyledi.. bide temyize giden davalara faiz isleniyormu benim iseme gelir mi acaba bu şekilde temyizde karar değişimi? Bilgi verirmisiniz lütfen..

  Cevapla
  • İcradan aldığım ev istinafa gitti.icralık olan eşler boşanma aşamasıda.Kadının iddasına göre kocası mal kaçırmak için sevgilisine senet imzalamış.Mahkeme icra satışını bozar mı. 8 aydır istinafta ön inceleme için atama bekliyor.Ne kadar sürer.Bu süre içerisinde yatırdığım paranın faizini davayı kazanırsamda alabilirmiyim.Mahkeme süresince aldığım evden kira talep etme hakkım varmı.Teşekkürler

   Cevapla
  • Merhaba ismakemesi tazminat davasini kazandım icra konuldu karşı taraf itiraz etti dosya temize gitti 5 senedir suruyor Temize gideli 5 ay oldu hala dosya atamak için bekliyor gözüküyor sizce durum neolur

   Cevapla
 8. Merhaba size danışmak istedigim mesele Annem babama çekişmeli bosanma davası açtı .Yaklaşık 3sene oldu.Dava sonuçlandı hakim bosadi ama babam sürekli itiraz ediyor. Sanırım yargitaya üçüncü itiraz edişi. Annemin hiç bir geliri yok .Bizim elimize bakıyor. Bosanamadigi için hem maddi hem de manen mağdur.Simdi öğrenmek istediğim daha kac kez itiraz edebilir.Bu dava ne zaman biter.Bide itiraz ettiği icin babam para ödeyecek mi tutarı ne olur teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba,
   Hüküm verildikten sonra temyiz/istinaf yoluna başvurma hakkı vardır. Bu itiraz şeklinde olmayıp bir kereye mahsus verilen dilekçe ile olur. Annenizin geliri yoksa nafaka talep edilebilir. Davanın ne zaman biteceği dosyanızın münderecatına ve bakan mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmektedir.
   Kötüniyetli temyiz / istinaf halinde para cezası müessesesi mevcut olup ülkemizde pek uygulama alanı olmadığını söyleyebiliz.

   Geçmiş olsun dileklerimizle.

   Cevapla
 9. sayın yetkili,
  1.1.2017 den itibaren 41.530 TL olan temyize başvurma bedeli için davanın açılış tarihi mi yoksa mahkemenin karar verme tarihi mi dikkate alınır.
  saygılarımla

  Cevapla
   • Selamlar ben Recep Kartal. ESKIŞEHIR den yazıyorum. 2014 yilinda yuzde 41 ile vergi indiriminden emekli olmustum. Raporum surekli ve hayati boyunca yaziyordu.2017 yılında Sgk telrar hakem hastanesine yolladi ve orani dusurduler. Ancak Vergi mahkemesinde ve istinaf sürecinde davayı kazandım. Şimdi iş mahkemesi maas baglanmasi icin onun sonucunu bekliyor. Karar ne zaman çıkar ve tekrar istisnada yollar mi SGK. Tşk. Ler..

    Cevapla
   • Iyi akşamlar is mahkemem bitti iş veren istinaf a gitmeyecek nı anlaşmaya gidelim dedi gi benim istinaf istersem ne kazanırım kaç ay sürer

    Cevapla
 10. merhaba kıdem tazminatı davamı kazandım karsı taraf istinaf a gitti tahmini ne kadar sürede karar çıkar acaba bölge istanbul normal iş davam da normalde daha kısa surede sonuclanması gerekırken 2 yıl sürdü yardımcı olursanız sevinirim…

  Cevapla
  • Merhaba,
   Süre ile ilgili dosya sayısı, hakimin becerisi, dosyanın niteliği vb bir çok etken bulunduğundan dolayı malesef bu sorunuzun cevabını bilememekteyiz.

   Cevapla
 11. Merhaba iş mahkemesinde 2 gün önce davam sonuçlandı ve kazandım e-devletten kontrol ettiğimde sadece duruşma yapıldı yazıyor kazandığıma dair bir ibare göremiyorum karşı tarafın dosyayı istinafa taşıması için belli bir süre var mı acaba ve bu karar taraflara yazılı olarak mı tebliğ edilmek zorunda süre ondan sonra mı işliyor eğer böyle ise karar ne kadar sürede yazılıp tebliğ ediliyor acaba yardımcı olabilir misiniz teşekkürler…

  Cevapla
  • Merhaba
   İş Davası sonucu verilen karar sistemde hemen görünmeyebilir.
   Karar verildikten birkaç gün sonra bazen birkaç hafta içinde gerekçeli karar yazılır.
   Karar tebliğ edildikten sonra istinaf yoluna başvuru süresi başlar.
   İyi günler.

   Cevapla
   • Verdiğiniz cevap için teşekkür ederim fakat bu bahsettiğiniz gerekçeli karar yazma süresi ve taraflara tebliği ile alakalı herhangi bir süre sınırı yok mudur aynı şekilde karar yazıldı diyelim yazıldıktan sonra istinafa başvuru süresi yok mudur en az yada en fazla olarak yardımcı olursanız sevinirim..

    Cevapla
 12. Merhaba eskı esım bana toplu nafaka davası acmıs 5420 TL ben bu parayı odeyeyemıycegım ıcın nafaka ıptalı davası actım ayrıca ıstınaf davası acmam gerekirmı ve ıstınaf davası harcı ne kadar bılgılrndırırsenız sevınırım

  Cevapla
  • Merhaba,
   İstinaf ikinci derece mahkeme olduğundan, ilk derece mahkemesinde davanızı açmanız gerekir.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 13. Merhaba boşanma davaında temyize giden dosya var. 2017 5inci ay.
  Ve ön incelemede diye gözüküyor bu dosya ne zaman döner?
  Ayrıca hükmolunan nafaka 400 lira tedbir nafakası.
  Ve 1 yıl normal kesinti oldu ancak son 3 aydır çift yani 400 + 530 kesiliyor buna itiraz mümkün mü?

  Cevapla
  • Merhaba,
   İstinaf ile ilgili ne zaman döneceğine ilişkin tahminde bulunmak zor.
   Nafaka borcunuzun tamamı ve birikmiş borcunuza istinaden de ayrıca maaşınızın 1/4’ü kesilebilir.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
   • 2018 sonuçlanan tazminat davam istnafa giti 44000 tl acaba yargitaya gotururlermi yoksa temiz sonucu yeterli olurmu…teşekkürler

    Cevapla
 14. Merhaba benim 2015te açtığım kıdem ihbar tazminat davası 2017de Gerekçeli Karar ile lehime sonuçlandı fakat istinaf yolu açık olduğu için işyeri İstinafa gönderdi 10 ay ön inceleme sürdü geçen ay inceleme ve bu ayda ”karara çıktı” görünüyor.
  1. sorum istinafın kararı nasıl olabilir sizce ?
  2. sorum 5 bin tl civarı toplam kıdem ihbar vb.’nin yasal faizi ile beraber hesaplanması nasıl olacak ve ilk işe giriş tarihinden itibarenmi hesaplanıyor yasal faiz , yoksa işten çıkarılan tarihten itibarenmi ?
  ( yerel mahkemedeki hakim görevden alınmıştı ek olarak belirteyim)

  Acilen cevap verebilirseniz sevinirim

  Cevapla
  • Merhaba,
   1- İstinafın kararının ne olacağını bilmemiz mümkün değil.
   2- Kıdem, ihbar tazminatları açısından akdin feshi tarihinden itibaren, diğer alacak kalemleri açısından ise temerrüt tarihinden itibaren faiz işlemeye başlar. Mahkemenin gerekçeli kararında faiz başlangıç tarihi ile faiz türü yer alır, bakabilirsiniz.
   3- Hakimin görevden alınması ile dosyanız/karar arasında bir illiyet bağı oluşmaz.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 15. merhaba ben ise iade kazandım almadılar sonra alacak davası açtım kazandım 18 /12/2017 haciz başlattık 43 595 tlf kesinleşmiş ücret var kurumun avukatı istinaf mahkemesine itiraz etmiş tazminatın yanlış ve fazla hesaplandığını belirtmiş benim ise iade davam yargıtaya gitmişti yargıtay ise iade edilmediği taktirde tüm haklarının ödenmesi gerektiğine karar vermişti istinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozarsa tekrar yargıtaya gidermi 2.sorum istinaf mahkemesi sürecinde alacağım paraya faiz isler mi istinaf mahkemesine gidince hacizi durdurdular ve bu süreç ne kadar sürer vereceğiniz cevap için teşekkür ederim

  Cevapla
  • Merhaba,
   İstinaf sonucunda verilen karar Yargıtay tarafından onaylanan dosyaya etki etmez.
   İstinaf onama kararı verirse sınırları içindeyse Yargıtaya gidebilir. İstinaf bozma kararı verirse yerel mahkemeye geri döner.
   Parayı tahsil ettiğiniz ana kadar faiz işlemeye devam eder.

   Cevapla
 16. merhaba, Toplu yapı Yönetimi ile ilgili bir sorum var.. Olağanüstü genel kurul ile Yönetim seçimi yapıldı. Eski yönetici seçime itiraz etti ve mahkemeye başvurdu. Mahkeme yapılan yönetim seçimini ve alınan tüm kararları kabul etti. gerekçeli karar verildi. eski yönetici istinaf yoluna gitti. soru basit ama cevabını biz bilmiyoruz. ŞU AN YÖNETİCİ KİM?

  Cevapla
 17. İstanbul B.A.M de 5. HD de 40 günü geçti hala inceleme için atama bekliyor yazıyor
  yargıtaydan 17 ayda çıkmıştı burada bakalım ne olacak

  Cevapla
 18. Sayın Servet Sarıca Merhaba;
  Karşı taraf aleyhime boşandıktan 4,5 yıl sonra katılım alacağı davası açmıştır. Dava başladıktan 5 ay sonrada karşı tarafın talebi ile teminatsız olarak banka hesabıma tedbir konmuştur. Yerel mahkeme 7. ayda davayı “hakkın kötüye kullanılması” kararı ile reddetmiştir. Dosya istinafa taşınmıştır. İstinaf kararı onamıştır karşı tarafın istinaf talebini reddetmiştir. Karşı son olarak davayı temyiize göndermiştir.
  Soru1. İstinaf dosyayı reddetmiş olmakla birlikte, hesaplar üzerindeki yerel mahkemenin koyduğu tedbir kararının kaldırılması gerekmezmi.
  Soru2. Üzerinde tedbir olan davaların temyize iletilmesi durumunda tedbir bulunması sebebiyle Yargıtayda kararın daha hzılı alındığı söylenmekte, doğrumudur.
  Soru3. Sizin öngörünüze göre istinaftan yargıtaya taşınan bu dosya, yargıtayda ne kadar sürede sonuçlanır.
  Soru4. Tedbir kararı ile tarafıma zarar veren karşı taraftan tazmin hakkım varmıdır. Dava açmalımıyım.
  Teşekkür ederim.

  Cevapla
  • Merhaba,
   Tedbir kararı veren Mahkeme, kararla birlikte tedbirin kaldırılmasına karar vermemişse, kesinleşme tarihine kadar tedbir varlığını korur.
   Yargıtay’da dosyaların ivedi görüşülmesi tedbirin varlığı ile ilgili olmayıp bunu özellikle talep etmiş olmanız dosyanızın öne alınmasına yardımcı olabilir.
   Dosyaların ne kadarlık sürede neticeleneceğinin tahmini malesef mümkün görünmemektedir.
   Tedbir kararını mahkeme verdiği için, kararı veren merciiden varsa zararınınızın tazminini talep edebilirsiniz.

   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 19. 2016.8 ise dönüs davası açtım yerel mahkeme 28.09.2017 de sonuçlandı 5+4 verdi suan istinafta ön in celeme yazıyor 2.6.2018 açılmış 29 hukuk da ıstanbul .dosya no.515 ne zaman sonuclanir birde istinaftan sonra yargıya gidermi.çıkış sebebide.kpss mke.gidecektim.iş yerinden tornacı olarak calısmıslık belgesi istendi bir gün önce konuştuk tmm verelim dediler ertesi gün25.2 atıldım git gire biliyorsan bir dedi.belgeyide vermedi.

  Cevapla
  • Merhaba,
   Yasal düzenleme der ki

   Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararları ile miktar veya değeri kırkbin Türk Lirasını geçen davalar hakkındaki nihaî kararlara karşı tebliğ tarihinden başlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca iki ay içinde karara bağlanır.

   Esasa ilişkin yorum yapmam doğru olmaz.
   Dosyanın ne zaman sonuçlanacağı yoğunluğa göre değişmektedir.
   Karara karşı temyiz yolu açıktır.
   İyi günler.

   Cevapla
 20. İyi gunler.esim cekismeli bosanma davasi acti ve mahkeme bosanma ve 5000 lira maddi 10.000 manevi tazminata hukmmetti.en bunu istinaf mahkemesine tasidim ve edevlette karara cikmis gozukuyor ama daha bana karar ulasmadi sorum su.eger bu yerel mahkeme sonucu istinafta aynen tekrardan kabul edilirse hem tazminatlari hem bosanmayi temyiz edebiliuormuyuz cvp larsaniz cok memnun olurum allah razi olsun simdiden

  Cevapla
 21. Gebze İcra dairesinde ihaleye çıkartılan bir araç satın aldım Sahibi tarafında mahkemeye şikayete bulundu 35 maddeden şikayet konusu tebliğin eline geçmemesiydi buna güre birimi derece mahkeme davanın redine temyiz yolu acık istinada hukuk daireye dosya gitti istinafta karara çıkmış e-devletten görünüyor araç seyleri 170 ooo teldedir istinaf hukuk mahkemesinde temyiz yolu tekrar varmı yok sa kapalımı bu konuda bana bilgi verirseniz sevinirim

  Cevapla
  • Merhaba,
   2018 temyiz sınırı içerisinde olduğundan temyiz yolu açıktır.
   Temyiz sınırı 47.530 TL

   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 22. Merhaba benim iş mahkemesine açmış olduğum dava 17.01.18 de lehime sonuçlandı ve kazandım. Fakat aradan geçen 2 aylık süre zarfı içinde hala gerekçeli karar karşı tarafa tebliğ olmamış ve firma bu süre zarfında başka bir firmaya satılmıştı yani devir olmuş ve yer değişikliği yapılmıştı fakat avukatımdan öğrendiğime göre bu firmanın adresi tamamen şu anda bulunduğu yerden farklı bir yer olarak gözükmekte imiş. Açıkçası bu durum beni şüphelendirdi firma halen tabelasında aynı ismi kullanıyor ve ortaklarından biri aynı ama el değiştirdiği de bir gerçek ve alacaklarıma karşılık icra takibi de açılmış durumda fakat bu durumda ben parayı firmanın eski sahiplerinden mi yoksa yeni sahiplerinden mi tahsil edeceğim yada ticari sicillerinde firmanın şu anda belirtildiği ama aslında orada faal olarak bulunmayan adres bir takım katakullinin yapıldığına mı işaret ki eğer öyle ise bile ben paramı firmanın yeni sahiplerinden alamayacak mıyım yasalar bu kadar boşluk içinde mi lütfen yardımcı olursanız sevinirim kafam çok karıştı bu durumdan dolayı ayrıca karşı tarafın avukatı da şu an vekillikten çekilmiş gözüküyor e devlette bunun da bir anlamı olabilir mi acaba

  Cevapla
 23. Birinci agir cezadan ceza aldim ama nrkadar bilmiyorum baro avukati istinafa yollamis bugun mesaj geldi mahkeme varmis ceza onanirda ilk mahkemede tutuklanirmiyim

  Cevapla
  • Merhaba,
   5271. Sayılı Ceza Muhakemesi KanunuTemyizMadde 286 – (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir.
   (2) Ancak;
   a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adlî para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları,
   b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları,
   c) (Değişik: 18/6/2014-6545/78 md.) İlk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,
   d) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,
   e) (Değişik: 18/6/2014-6545/78 md.) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,
   f) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektiren suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili olarak (…)(1) istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,
   g) (Değişik: 18/6/2014-6545/78 md.) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,
   h) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye mahkemesi kararları,
   Temyiz edilemez.

   Cevapla
 24. Meraba işe iade davasını kazandım. Işveren vekili istinafa yollanması için dilekçe vermiş 4 sorum olacak.
  1. Antalya istinaf mahkemesinden dosya ortalama ne kadar zamanda gelir.
  2. Dosya hangi aşamada kararın verilip verilmediğini nereden nasıl öğrenebilirim
  3.Karar verildiği zaman adresime tekrar tebliğ edilecekmi
  5. Karar lehime sonuçlanırsa işverene tekrar işe başlamak için tebligat çekmem gerekirmi.
  Kolay gelsin iyi çalışmalar.

  Cevapla
  • Hocam meraba. Bana iş mahkemesinden tebligat geldi. İşveren vekilinin davaya itiraz dilekçesi ve dosyanın istinafa yollandığı. Benim herhangi bir dilekçe vermem gerekirmi yada savunma yapmam gerekirmi. İyi çalışmalar kolay gelsin sizlere.

   Cevapla
   • Merhaba
    Savunma hakkı kapsamında takdir size ait. Gönderebilirsiniz de göndermeyebilirsiniz de.
    İyi günler dilerim.

    Cevapla
  • Merhaba1. Antalya istinaf mahkemesinden dosyanızın ne zaman geleceği mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı değişir.
   2. Dosya hangi aşamada kararın verilip verilmediğini avukatınızdan veya vatandaş portaldan öğrenebilirsiniz.
   3. Karar verildiği zaman varsa avukatınızın, yoksa sizin adresinize tebliğ edilecektir.
   4. Karar lehinize sonuçlanırsa işe başlatma ile ilgili gerekli prosedür için bir hukukçudan profesyonel destek almanızı öneririm.

   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 25. Merhabalar alacak verecek olarak karşılıklı davalı davacı olarak davam vardı davayı kabyettim, bir miktar para çıktı benim sormak istediğim ben bunu temyiz edersem ve yine kaybedersem faiz işlermi? yada parayı mahkemenın belirlediği tutarda karşı tarafa ödeyip temyiz etsem yine temyiz sonuna kadar faiz işler mi? cünkü faiz korkusundan temyiz edemiyorum cevaplarsanız çok sevinirim

  Cevapla
  • Merhaba,
   Mahkeme tarafından ödemenize karar verilen miktarı ödeyeceğiniz güne kadar faiz işlemeye devam eder.
   Parayı ödeyip sürece devam edebilirsiniz. Bu durumda ayrıca faiz ödemek zorunda kalmazsınız.

   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 26. Merhaba,

  Ise iade davam istinaf sonrasi yargıtayda inceleme statusune gecmis sizce daha cok beklermiyim

  Saygılarımla

  Cevapla
 27. İyi günler ben iş mahkemesinde12/04 2018 de kazandım e devlette dosya durumu karara çıktı yazıyor avukatım karşı tarafa icra gönderecem dedi icraya gonderdikten sonramı teymiz hakkı doğu tur karşı tarafın

  Cevapla
  • Merhaba,
   Karar mahkeme tarafından tebliğ edildikten sonra istinaf/temyiz süresi işlemeye başlar.

   Cevapla
 28. iyi günler bi sorum olacak borcumla ilgili icradaki dosyamla ilgili itiraz etmiştim mahkeme 1 yıl sonra istinaf yolu açık kararı verdi benim sorum üst mahkemeye başvursam icra işlemleri dururmu yani avukat kesinleşmiş kararı beklemek zorundamı beni elime tebligat yeni geldi sürem var ne yapmam gerekir süre kazanmam lazım haciz hoş olay değil çünkü.saygılarımla

  Cevapla
  • Merhaba,
   Mahkemece durma kararı verilmemişse ve kesinleşmesi gerekmeyen kararlardansa icra devam eder.
   Tehiri icra müessesenin işletebilirsiniz.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 29. Merhabalar abimin bosanmasi gercekleşti fakat 10bin manevi 15bin maddi.35bin takilara para kesildi.gelin 3ayda mektup birakarak kendisi evden ayrildi.davayida kendi acti darp yok takilarida aldi almadim diyor esyalarini tutanakla verdik.biz avukat tutmadik son 2celsede avukatimiz vardi barodan. sonuc bu istinaf gidilcek dedi baro avukatmiz.abimin askeri ücretle calisiyor mal varligi yok.bizle yaşıyor bu 60bin nasil veriliyor.

  Cevapla
  • Merhaba,
   Esasa ilişkin beyanlarınız hakkında birşey söylememiz mümkün değil.
   Avukatınız konu ile ilgili sizi ayrıntılı bilgilendiriyordur.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 30. merhaba ismim kemal atlıhansu 22.05.2018 de bir erkek olarak mucizeyi gerçekleştirerek boşanma davasını kazandım. hakime hanım; ziynet eşyaları , tazminatı ve nafakayı reddetti. avukatımla beraber çok sevindik hemde çok şaşırdık. benim sormak istediğim konu şu. öncelikle gerekçeli kararı e devlette görebiliyomuyum. karar adresime gelecekmi. bu kararı karşı taraf gerekçeli karar açıklanmadanmı istinaf mahkemesine başvuracak yada illa gerekçeli karar evinde eline geçincemi istinaf mahkemesine başvurabilecek.birde istinaf mahkemesine başvururken boşanmaya itiraz etmicek ama ziynet eşyaları , tazminatı ve nafakaya kesinlikle edecek. eğer boşanmaya itiraz etmesse mahkeme otomatik olarak nüfusa tebliğmi gönderecek boşandığımızı belirtmek için yoksa benmi nüfusa gitmem gerekiyor.buraları çok karışık gerçekten. son sorum olarakta. boşanma davası açtıktan sonra dava devam ederken kendime araba almıştım. karşı taraf arabama hak mahrumiyeti tedbir koydurmuş. arabamı satmak istesem satamıyorum. bunun için istinaf mahkemesinin sonucunumu beklemeliyim.yada yerel mahkemenin sonucu bu araba tedbirinin kalkması için yeterli olacakmı.birde istinaf mahkemesine başvurma ücreti nekadar. avukat istinaf mahkemesine başvurmak içinde ayrı yeten avukatlık ücreti istiyormu. şimdiden bu karışık sorularıma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim sağolun…..

  Cevapla
  • Merhaba,
   1- Gerekçeli karar yazıldıktan sonra avukatınız talep edecek, taraflara tebliğe çıkacak.
   2- Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilir.
   3- Karar kesinleştikten sonra bilgiler resen Nüfus Müdürlüğüne gönderilir, siz sadece kimliğinizi değiştirmeye gidersiniz.
   4- Diğer sorularızın esasa ve avukatınızla sözleşme durumunuza ilişkin olduğundan dolayı, avukatınıza danışmanızda yarar vardır.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
   • Servet bey istinaf mahkemesine başvurdu karşı taraf aynen düşündüğüm gibi. Yalnız en önemli soruma cevap vermediniz. Yukarıda demişdimki; arabamın üzerinde ihtiyadi tedbir var. Şuan istinafa başvurdu. Ben aracımın üzerindeki tedbiri nasıl kaldırabilirim. Yoksa bu üst mahkemeler senelerce sürüyor. Neden ben normal hayatımı sürdürmüyeyim. Araba benim ister satarım ister yakarım. Buna engel olması kanunlara göre yasal değil diye biliyorum.burada izlemem gereken yol haritası nedir yazarsanız sevinirim çok teşekkürler şimdiden.

    Cevapla
 31. Selamlar degerli avukatlarim..tapu iptal ve tescil davasi acmistik kazandik.mahkeme istinaf yolu acik olarak karar verdi.bu dava ilamin kesinlesmesi gereken bir davaymis.sorum 1-istinaf karari kesinmidir tekrar temyiz haklari varmıdır.2-temyiz hakları varsa hangi durumlarda var.simdiden tsk ederim

  Cevapla
  • Merhaba, Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verilecektir.
   Tüm yargı süreçleri geçtikten sonra kesinleşip infaza kabil hale gelecektir.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 32. Merhaba ben çaliştiğim yerle mahkemelik oldum ve sonuç benim leyime kazandım şöyleki kıdem 10350 tl ihbar 3350 tl bunun faiz i nekadar gelir suan yüksek mahmeye verdiler 8 aylık faizi nasıl hesaplanır iyi günler

  Cevapla
  • Merhaba,
   Faiz hesabı ve diğer alacak kalemleriniz ile ilgili profesyonel yardım almanız gerekir.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 33. iyi günler Servet bey benim iş mahkemesinde davam vardı 03.07.2018 tarihinde mahkeme görüldü e devlette kararı çıktı diye yazıyor.Ücretin toplamı 27.000 bin lira bu kadar ücret temyizemi gider yoksa istinat mahkemesindemi görülür.istinat mahkemesinden sonuçlanması ne kadar sürer.

  Cevapla
 34. Merhabalar ziynet talebime iliskin 27.10.2017 tarihinden buyana hala mahkememi bekliyorum fakat nezaman e-devletime bakarsam bakiyim atama için ön inceleme bekleniliyor deniliyor.hakli oldugum davamda neden bu şekilde olduğunu merak ediyorum lutfen en kisada sürede bilgi verirseniz benim icin çok iyi olacak.

  Cevapla
  • Merhaba,
   Bu sorunun cevabını biz de bilmiyoruz.
   Fakat Ziynet eşyası alacağını icraya koyabilirsiniz.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 35. Merhaba 2014 iş yerine tazmnat davası açt ım davayı kazandım ama yargıtaya gitti 2018 ve hayla yargıtayda karşı taraf itiraz ettigi içinmi yargitaya gitmistir dosyam vebu gécen 4yılda nekadar faizi alirimz

  Cevapla
  • Merhaba,
   Taraflardan birinin temyiz etmesi halinde dosya Yargıtaya gider.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 36. Merhaba, benim İcra Hukuk Mahkemesinde İpotekli Taşınmazın Satışı ile ilgili davam var şu an dosya Yargıtay tarafından aleyhime onanmış görünüyor (vatandaş portalında) anlaşılan bu aşamadan sonra satış işlemleri gerçekleşecek benim sorum şu ,Mahkemede ipotek senedi ile ilgili geçersiz olduğu yönünde iddialarımızı Mahkeme kaale almamıştır.Bu aşamada ipotek iptal davası satışı durudururmu? Bilgi verebilirseniz sevinirim.Teşekkür ederim

  Cevapla
  • Merhaba,
   Hukuki sorularınızın cevabı için bir avukattan destek almanızı öneririm.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 37. Hocam benim babam 2012 de iş kazası geçirdi be dava 2014 açıldı davaya Avukatım 2 defa girmediği için düştü yeni den açtı dava düştü ama sonuçlan dı istinaf da dosyamız var iki ye bölündü şuan dava devam ediyor ama para almıyoruz henüz nezaman alırız paramızı ve vatandaş portalına giremiyorum nasıl yapcaz

  Cevapla
  • Merhaba,
   Avukatınızla görüşün.
   Eğer güven sorunu yaşıyorsanız bunu karşılıklı oturarak ve konuşarak çözmeye çalışın.
   Yine de olmuyorsa emeğinin karşılığını vererek başka bir avukat ile çalışın.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 38. Merhaba Servet bey.
  Karsi tarafin bana olan 200.000 tl lik borcunu odemek istememesi uzerine elimdeki senetlerle mahkemeye verdim.
  Yerel mahkeme benim lehime karar verdi ve istinaf yolunun acik oldugunu belirtti.
  Size bu konu hakkindaki sorularim:
  (1). Karsi tarafin istinaf mahkemesine kacgun icinde gonderme hakki vardir?
  (Not durusma bitiminde karar bilgisi karsi tarafa elden teslim edildi)
  (2). İstinaf mahkemesine gonderebilmeleri icin karsi tarafin ne kadar ucret, harç odemesi gerekiyor?
  Vereceginiz cevaplar icin simdiden tesekkur ederim…

  Cevapla
  • Merhaba,
   Duruşma tutanağının değil Gerekçeli Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinafa gidebilir.
   İstinaf için harç nisbi ve maktu şekilde mahkemesince hesaplanacaktır. Harçlarla ilgili Bakabilirsiniz: 2018 Yılı Yargı Harçları
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 39. Avukat bey katılım nafakası dava dosyam istinafa gitti yerel mahkeme 300 tl baglamıştı aradan 9 ay gecti istinaf kararı çıkmiş istinaf onayladiktan sonramı ilk ödeme gerçekleşir yani ilk 300 diyemiyorum ödeme yapacagım yoksa yerel mahkeme sonuçlandıktan sonramı 2700+300 toplu para şeklindemi vereceğim yardimci olursanız çok sevinirim.

  Cevapla
  • Merhaba,
   Nafakalar kesinleşmeden takibe konu yapılabilir.
   Kesinleşmesini beklemenize gerek yoktur.

   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 40. MERHABA
  BENİM İŞ DAVAMDA GEREKÇELİ KARAR YAZILDI KAZANDIM ŞİMDİ İSTİNAFA GİDECEK , İSTİNAF MAHKEMESINDEN SONRA BAŞKA BİR ÜST MAHKEMEYE BAŞVURABILIYORLARMI YOKSA KESIN KARARMI OLUYOR DAVA DEĞERİ 41.464 TL HARÇLAR VE AVUKAT MASRAFI HARİÇ TŞK.

  Cevapla
 41. 2008 Yılında trafik kazası geçirdim, 2008 Eylül ayında dava açtım, 2015 aralık ta davayı kazandım. karşı taraf teminat mektubu vererek kararı temyiz etti. 16/03/2016 tarihinde 17.yargıtay hukuk dairesi arşivde olan dosyam 29/12/2018 tarihinde incelemeye alındı. sizce bundan sonra ne gibi aşamalar olur. İyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
  • Merhaba,
   Onarsa veya bozarsa ayrı ayrı süreçler söz konusu olacaktır.
   Onarsa dava biter. Bozarsa yeniden yerel mahkemeye dosya gelir ve süreç yeniden başlar.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 42. Slmlr 05.12.2018 de tazminat ve mesai davam sonuclandi.Gerekceli karari beklemekteyim.sanirim karsi taraf istinafa basvuracak.ogrenmek istedigim,kidem tazminatim 15.000 tl net.mesai alacagim 56.000 tl brut.istinaf karari onadi diyelim.2019 yili icin yargitay yolu ne kadar miktara kadar acik olacaktir.?Kazanilan miktar icin gecerli olan faiz miktari bu 2019 miktarina nasil etki edecek?yani faiz miktari dava tutarina eklenip ona goremi yargitay yolu sorgulanacak? Birde sunu ogrenmek istiyorum,dedigim gibi tazminat ve mesai davalarini kazandim.tazminatim 40.000 tlnin altinda mesai ucretim 40.000 tl uzerinde.istinaf sonucu onaylandiginda tazminat miktarimi alip diger miktar icin yargitay yolu acik olabilirmi.yoksa her iki miktar icinde yargitay yolu acik olacaktir yani dava kapsamindaki tum miktarmi esas alinir?cevabinizi bekliyorum ilgilerinize tesekkurlerimi sunarim.saygilarimla….

  Cevapla
  • Merhaba,
   İstinaf kararınız 2019 yılında yayınlanacak temyiz başvuru sınırına göre değerlendirilecektir.
   Toplam miktarın sınırı geçip gelmediğine bakılır.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 43. Sn. Servet YAZICI,
  Babam annemin vefatından sonra 1 yıl 1 ay süren bir evlilik yaptı. Evliliğin tüm aşamasında babam kendisinin ne ihtiyacı varsa karşıladı. Evliliğin ilk günlerinden itibaren karakter uyuşmazlığından ve kendisinin babamı kendisine uygun görmemesinden kaynaklı anlaşmazlık vardı ancak bu şekilde evlilik devam etti. Evlilik süresince bir çok kez kendisinin babamı aşağılayan kelimelerine şahit oldum fakat aralarındaki sorunları kendileri çözmeleri için bir girişimde bulunmadım. Son zamanlarda bizimle ilişkisini neredeyse tamamen bitirmiş, eve geldiğinde direk odasına çekiliyordu. Böyle 3-4 ay devam etti. Babam bunun bu şekilde devam edemeyeceğini söyleyip boşanmak istediğini söyledi, karşı taraf da kabul etti ve boşanma tek seferde gerçekleşti. Boşanma sürecinde babam hep kendisinin yanında oldu ve kesinlikle kötü bir kelime kullanmadı. Arada çocuk olmadığı için karşı taraf nafaka talebinde bulunmadı ancak babamdan şahsi olarak para talep etti. Babam reddedince de istinaf mahkemesine başvurdu ve 100 bin tl lik maddi manevi tazminat davası açtı. Bu süreçte gidişat nasıl olacaktır sizden bilgi almak istiyorum ve evde birlikte yaşadığımız için bütün bu olanlar doğrultusunda benim ve babamın yaşadığı yıpranmalar göz önüne alınarak karşı tarafa manevi tazminat davası açma hakkım var mıdır?
  Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

  Cevapla
  • Merhaba,
   Eşler, kusur durumlarına göre birbirlerinden tazminat talebinde bulunabilirler.
   Sizin tazminat talep etme hakkınız ancak kişilik haklarınıza yönelik saldırı olursa ayrı bir dava ile söz konusu olabilir.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 44. Merhaba ben tazminat davasını kazandım.istinaf mahkemesi de sonuçlandı.alacagim faiz hariç 61000tl yargıtaya gidermi.giderse uzun süremi.gitmezsede parayı nezaman alabiliriz.istinaf mahkemesi sonuç tarihi.12.12.2018.Teşekkür ederim kolay gelsin ıyi çalışmaları

  Cevapla
  • Merhaba,
   Miktar yönünden temyize tabi olduğundan, taraflar isterlerlerse temyiz konusu yapabilirler.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 45. merhabalar ben ıscı mahkemesınde tazmınat davasını kazandın davayı hem karsı taraf hem ben ıstınafa tasdık benım sormak ıstedıgım soru sımdı ıstınaf mahkemelerının kararın sonuclanması 1-1.5 yıl alıyor bu sure ıcerısınde kazandıgım tazmınat tutarı yınede faız ıslermı bırde karsı taraf ıcra kararı aldırdıgımız ıcın bellı bır mıktar bır ozel banka uzerınden temınat mektubu cıkarttırmıs

  Cevapla
 46. Merhaba, işe iade davasi 2017 aralik ayinda sonuçlandı. Ve simdi de istinafta karara çıktı. Burada İşe iade edilmez isem alacağım tutara gore mi yargitaya gidip gitmeyecegine karar verilecek. Yoksa bu rakamin bir önemi yok mu?

  Cevapla
  • Bölge Adliye Mahkemeleri’nin verdikleri kararın ardından temyiz yoluna gidilmesi eskiden mümkün iken; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir. Üçüncü fıkrada değiştirilen madde şu şekildedir:

   “Dava ivedilikle sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir.”

   İlgili Kanun maddesine göre işe iade davalarında 01.01.2018’den itibaren temyiz yolu gidilemeyecek, Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdikleri kararlar kesin kabul edilecektir.

   Cevapla
 47. Merhaba, kasım 2013′ te sgk’ ya emeklilik için tespit davası açtık ve kazandık sonrasında dosya yargıtaya gitti ve kararı usulen bozdu tekrar yerel mahkemede görüldü ve tekrar kazandık ancak istinaf yolu açık diye karar çıktı. Dava açtığımız tarihten itibaren 60 bin TL üzerinde bir toplu emeklilik maaşı alacak babam. Bu durumda sınırı geçtiğinden direk yargıtay a mı giderler yoksa istinaf mahkemesinden sonra mı? Ne kadar süre daha kalmıştır dava süreci 5 yılı geçti ve bu süreyi kısaltmak için herhangi bir yöntem var mıdır? Teşekkürler.

  Cevapla
  • Merhaba,
   Dava önce Yargıtay bozması görmüş dosyaların İstinaf’ta incelenmesi mümkün değildir.
   Söz konusu dosyalar direkt Yargıtay’a gider.
   Davaların sürelerine yönelik yapılacak bir şey yok maalesef.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 48. Baran
  Boşanma davalarının sonucuna göre bölge adliye mahkemelerine yapılan itirazların sonucunda tekrar yargıtaya temyize başvuru yapılabiliyor mu? Teşekkürler

  Cevapla
 49. Merhaba öncelikle insanları bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim benim sorum İskazasi davam lehime sonuçlandı istinifa gitti bir buçuk senedir orda kazandığım miktarın küçük bir yüzdelik oranını on ödeme talebinde bulunabiliyormuyum acaba maddi sikintilarimdan dolayi

  Cevapla
  • Merhaba,
   İş kazasının icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmiyor.
   Tamamını da icraya koyabilirsiniz.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 50. Merhaba,2009 yılında açmış olduğum kıdem ve ihbar tazm.davasını kazandım.Dava sürecinde ilgili kurum iş yeriniN önce ünvanını değiştirdi ardındanda ofisboy olarak çalışan bir pers.üzerine geçirdi en sonundada işyerini tasfiye etti. Tasfiye durduruldu. Ancak şirketin asıl sorumlu kişisi personel üzerine geçirdiği ve kendiside emekli olduğu için alacaklarımı icra yolu ilede alamadım.aradan 4-5 yıl geçtikten sonra aynı adreste sonraki ünvanı ile devam eden şirketin yeniden sahibi konumuna geçmesi üzerine icra takibini başlattık bu kez biz aynı şirket değiliz diyerek itiraz ettiler ilgili icra mahkemeside icrayı durdurdu, lakin dava açıldığındaki ilk unvanlı şirket ile unvan değişikliği sonrasındaki şirketin gerek firma sahibi ve gerek çalışan personlerin tüm bilgileri aynı olduğunu beyan ederek icranın uygulanması istedik ama sonuç alamadık. ilgili icra dairesi memurlarını bir üst hukuk mahkemesine şikayet ettik ondanda sonuç alınamadı. hersey aynı,kişiler ,işyeri adresi vergi numaraları dahi aynı olmasına rağmen hak edilen neden verilmez.10 yıl oldu bizim gibi olanların gideceği hakkını kollatacağı bir tane düzgün kurum yada yol varmıdır? olay para kazanmayı geçti ihtiyacım 10 yıl önce vardı benim derdim onur ve adaletin kazandığını yaşamak…

  Cevapla
  • Merhaba,
   Geçmiş olsun.
   Adaletin olup olmadığı anlattığınız olayda zaten açıklığa kavuşmuş.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 51. Ben 2015 yılında trafik kazası geçirdim ve 2016 yılında dava açtım 2018 yılında tazminat almaya hak kazandım ve adli mahkeme benim 39.000 TL tazminat almama karar verdi ve sigorta şirketi bu dosyayı 2018 de istinafa taşıdı ben bu paranın faizinide almak istiyorum ama temyize taşınmasından çekiniyorum temyiz yolu faiz hesaplandıktan sonraki miktar için mi geçerli yoksa ana para miktarından mı çok acil cevap verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler. Saygılar.

  Cevapla
 52. Merhaba, Kanunlara göre 4-6 ay arasında bitmesi gereken işe dönüş davasını 18 ay da kazandım. Ancak firma istinafa gitti yaklaşık 5 aydır dosya atama bekliyor mesajı var. Benim sorum şu; İstinaf sonrası karar lehime sonuçlanırsa ve şirket işe almayıp tazminat ödeme yoluna giderse bu tazminat üzerinde faiz olacak mı olacaksa ne kadar süre için hesaplanacak. Teşekkürler…

  Cevapla
  • Merhaba,
   Esasa ilişkin olarak bir avukattan hukuki yardım almanızı öneririm.
   İyi günler dilerim.

   Cevapla
 53. Merhaba 2019 yılında karara çıkmış iş mahkemesi, istinafa gitti haaliyle,
  İş kazası geçirdim maddi manevi tazminata hak sahibi oldum bu para bana nezman verilir

  Cevapla
 54. iyi günler Servet bey bizimde manevi taminat davası vardı mahkeme yarı kabul yarı red verdı red verdıgı içinde biz karşı tarafın avukatına ücret ödedik ve konuyu istinafa taşıdık ve 10 ay oldu daha çok sürermi bu istinaf davası tahmince

  Cevapla
  • Merhaba, istinafta dosyaların dönme süresi mahkemesine ve dosya durumuna göre değişkenlik arzetmektedir.

   Cevapla

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.