Kasten Yaralama Suçu ile Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu

Kasten adam yaralama suçu, bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan etkili bir eylem işlemek suretiyle zarar verilmesidir. Kasten adam yaralama suçu, TCK md. 86’da ‘vücut dokunulmazlığına karşı suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir.

Kasten Adam Yaralama Suçu Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma

Kasten adam yaralama suçu, ileride açıklayacağımız üzere basit ve nitelikli haller olmak üzere iki farklı şekilde işlenebilir. Suçun basit hallerinden biri olan “basit tıbbi müdahale ile (BTM) giderilebilecek” adam yaralama suçları şikayete tabidir. BTM ile giderilebilecek adam yaralama suçunda şikayet süresi 6 aydır. Mağdur 6 ay içinde şikayetçi olmazsa şikayet hakkı ortadan kalkar.

Suçun nitelikli halleri ve ‘basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek’ basit yaralama suçu şikayete tabi değildir. Suç şikayete tabi olmadığı için herhangi bir şikayet süresi yoktur. Savcılık, dava zamanaşımı süresi içinde her zaman resen soruşturma yapabilir. Suçun bu hallerine dair en düşük dava zamanaşımı süresi 8 yıl olup şikayet hakkına sahip herkes bu süre içerisinde şikayetçi olup davaya ‘müdahil’ sıfatıyla katılabilir.

Basit kasten adam yaralama suçu (TCK md.86/1-2), taraflar arasında uzlaşma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardandır. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.

Kasten Adam Yaralama Suçunun İşlenme Biçimleri

 • Basit Adam Yaralama Suçu ve Cezası – (1)

Basit adam yaralama suçu, basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek yaralamalar ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek yaralamalar olarak ikiye ayrılır.

 1. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralamalar, kişinin vücuduna, sağlığına veya algılama yeteneğine zarar vermekle birlikte basit bir geleneksel veya tıbbi uygulama ile etkisi giderilebilecek yaralamalardır. Örneğin, bir kimseye tokat atmak, bir kimseye yumruk atarak küçük bir kanama meydana gelmesine neden olmak, vücudun herhangi bir yerini basitçe çizmek, vurmak suretiyle morartmak gibi fiiller basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek yaralamalardır. Bir yaralamanın BTM ile giderilebilecek bir yaralama olup olmadığı, adliyelerde bulunan Adli Tıp Şube Müdürlükleri tarafından bir rapor ile tespit edilir. BTM ile giderilebilecek adam yaralama suçlarında sanığa 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir (TCK md. 86/2). Yani, sanığa ya hapis cezası veya adli para cezası verilebilir. İki ceza aynı anda verilemez. Hapis cezası verildiği takdirde, verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.
 2. Basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek basit adam yaralama suçu, mağdura karşı işlenen etkili eylemin sonuçlarının basit bir doktor müdahalesi ile giderilememesi, yani mağdurun tamamen iyileşememesi, yaralamanın sonuçlarının ortadan kalkması için belli bir sürecin gerekmesidir. BTM ile giderilemeyecek basit yaralama suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 86/1).
 • Basit Adam Yaralama Suçunda Cezayı Arttıran Nedenler – (2)

Kasten Adam Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesi: Suçun silahla işlenmesi halinde, “silahla adam yaralama suçu” meydana gelir. Bıçakla adam yaralama, silahla adam yaralama gibi deyimler bu tür adam yaralama suçu türü için kullanılır. Yaralamanın etkisi basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek türden ise silahla basit adam yaralama suçunun cezası, 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası veya ½ oranında arttırılmış adli para cezasıdır. Yaralamanın etkisi basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek türden ise silahla basit adam yaralama suçunun cezası 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 86/3-e).

Hemen belirtelim ki; silahla adam yaralama suçunda, adam yaralamaya elverişli herhangi bir alet silah olarak kabul edilir. Örneğin, yazı yazmak için kullanılan kalem ile bir kişiye saldırılırsa bu kalem silah olarak kabul edilir. Çatal, kaşık gibi mutfak aletleri, masada bulunan küllük, vazo vs. gibi tüm eşyalar adam yaralama amacıyla kullanıldıkları takdirde silah olarak kabul edilir (TCK md. 6/1-f).

Aşağıdaki hallerde de, yani;

 • Mağdurun yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Üstsoy, altsoy, eş ve kardeşe karşı işlenirse,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenirse,
 • Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenirse,

adam yaralamanın etkisi basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek türden ise silahla basit adam yaralama suçunun cezası, 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası veya 1/2 oranında arttırılmış adli para cezasıdır. Yaralamanın etkisi basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek türden ise silahla basit adam yaralama suçunun cezası 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 86/3-e).

 • Neticesi Sebebiye Ağırlaşmış Yaralama Suçu
  Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Adam Yaralama Suçu ve Cezası (TCK md. 87)

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, mağdura karşı işlenen fiilin mağdurun vücudunda kalıcı etkiler bırakması halinde söz konusu olur. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış adam yaralama suçu, mağdurun vücudunda bıraktığı kalıcı etkilere göre iki grup halinde değerlendirilmektedir.

Aşağıdaki hallerde, yani adam yaralama suçu neticesinde;

 • Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevi sürekli zayıflarsa,
 • Mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa yol açacak bir durum meydana gelirse,
 • Mağdurun yüzünde sabit iz oluşursa,
 • Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir durum meydana gelirse,
 • Hamile bir kadına karşı işlenip çocuğun vaktinden önce doğumuna neden olunursa

Yukarıda 1 ve 2 nolu başlıkla anlattığımız şekilde belirlenen hapis cezası bir kat arttırılır. Ancak, 1. başlıkta anlattığımız şekillerde suçun işlenmesi halinde adam yaralama suçunun cezası 3 yıldan, 2. başlıkta anlattığımız şekillerde suçun işlenmesi halinde adam yaralama suçunun cezası 5 yıldan az olamaz (TCK 87/1).

Aşağıdaki hallerde de, yani kasten adam yaralama suçu neticesinde;

 • Mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olunursa,
 • Mağdurun duyularından veya organlarından birinin sürekli işlevini yitirmesine neden olunursa,
 • Mağdurun konuşma veya çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına neden olunursa,
 • Mağdurun yüzünün sürekli değişikliğine neden olunmuşsa,
 • Hamile bir kadına karşı işlenip çocuğun düşmesine neden olunmuşsa,

Yukarıda 1. ve 2. başlıkta anlattığımız şekillerde belirlenen ceza, iki kat arttırılır. Ancak, birinci başlıkta açıkladığımız şekilde belirlenen ceza 5 yıldan, ikinci başlıkta açıkladığımız şekilde belirlenen ceza 8 yıldan az olamaz.

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Kemik Kırılması (TCK md. 87/3)

Kasten yaralama suçunda kemik kırığı veya çıkığı meydana gelmişse 1. ve 2. başlıkta açıkladığımız şekilde belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre 1/2 oranına kadar arttırılır. Yani, ceza arttırım oranı, kemik kırık veya çıkığının niteliğine göre 1/4, 1/3 veya 1/2 olabilir.

Kasten Adam Yaralama Suçu Neticesinde Ölüm Meydana Gelmesi (TCK md. 87/4)

Kasten adam yaralama suçu neticesinde ölüm meydana gelmişse; işlenen suç, hukuki niteliği itibariyle kasten adam öldürme suçu değil, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu olarak kabul edilir.

Kasten adam yaralama suçu neticesinde ölüm meydana gelmişse; suçun birinci başlıkta anlattığımız şekilde işlenmesi halinde faile verilecek ceza 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası, ikinci başlıkta anlattığımız şekilde işlenmesi halinde faile verilecek ceza 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasıdır.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu Arasındaki Farklar
İşlenen fiil mağdurun hayatına son vermeyi amaçlamasına rağmen, mağdurun sadece yaralanmasına neden olmuşsa kasten adam yaralama suçu değil, adam öldürmeye teşebbüs suçu oluşur. Örneğin, fail mağduru karın bölgesinden 4-5 bıçak darbesiyle yaralamış, mağdur hayati tehlike geçirmiş fakat ölmemişse adam öldürmeye teşebbüs suçu işlenmiş olur. Failin icra ettiği yaralama eyleminin adam öldürmeye teşebbüs suçu olup olmadığı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2008/184 sayılı kararına göre aşağıdaki kriterler dikkate alınarak değerlendirilir:

 • Suçu işleyen fail ile suçun mağduru arasında olay öncesine dayalı, öldürmeyi gerektirir bir husumetin bulunup bulunmadığı: Mağdur ile fail arasında olay öncesine dayalı öldürmeyi gerektirir husumet varsa, bu durum fiilin adam öldürmeye teşebbüs suçu teşkil edebileceğine dair bir emaredir.
  Olayda kullanılan vasıtanın öldürmeye elverişli olup olmadığı: Adam yaralama suçu için kullanılan suç aletinin mahiyeti itibariyle adam öldürmeye elverişli olması, örneğin, bıçakla adam yaralama, silahla adam yaralama gibi haller, diğer koşullarda varsa suçun adam öldürmeye teşebbüs olarak nitelenmesine imkan verir.
 • Mağdurdaki darbe sayısı ve şiddeti: Mağdura yönelik işlenen fiilin işlenme şekli de önemlidir. Örneğin, tek bıçak darbesiyle hafif bir bıçakla yaralama fiili, adam öldürmeye teşebbüs suçunun oluşumuna vücut vermez. Ancak, derin birkaç bıçak darbesi fiilin adam yaralama suçundan adam öldürmeye teşebbüs suçuna dönüşmesine neden olur.
 • Darbelerin vurulduğu bölgenin hayati önem taşıyıp taşımadığı: İnsan vücudunun hayati önem taşıyan bölgelerine vurulması adam öldürme kastıyla hareket edildiğini gösterir. Örneğin, silahla iç organların bulunduğu bölgelere ateş edilmesi fiilin adam öldürmeye teşebbüs suçu olarak nitelenmesine neden olur.
  Failin mağdura dönük fiiline kendiliğinden mi, yoksa kendisi dışındaki engel bir sebepten dolayı mı son verdiği: Fail, fiili işlediği sırada mağdura daha fazla zarar verme imkanı varken başka bir engel olmadığı halde kendiliğinden fiiline son vermişse, o ana kadar mağdura yönelik darbeler de ciddi bir boyutta değilse, bu durum, failin adam yaralama kastıyla hareket ettiğine dair bir kriter olarak kabul edilir.
 • Olay sonrası mağdura yönelik davranışları: Fail olaydan sonra mağdura yardımcı olmuşsa, örneğin silahla yaralama neticesinde kan kaybeden mağduru hastaneye götürmüş veya ambulans çağırmışsa fiil adam öldürmeye teşebbüs suçu olarak değil, adam yaralama suçu olarak nitelenir.

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Haksız Tahrik İndirimi

Haksız tahrik, failin mağdurdan kaynaklanan bir fiilin meydana getirdiği elem, üzüntü veya öfkenin etkisiyle kasten adam yaralama suçu işlemesidir.

Haksız tahrik altında adam yaralama suçu işlenmesi halinde faile verilecek cezada, haksız tahrikin derecesine göre 1/4 oranı ile 3/4 oranı arasında bir indirim uygulanır. Örneğin, adam yaralama suçu neticesinde 4 yıl ceza alabilecek bir sanık, suçu haksız tahrik altında işlemişse haksız tahrik indirimi neticesinde 1 yıl ceza alabileceği gibi 3 yıl ceza da alabilir. Haksız tahrikin derecesi, yani haksız tahrikin ağırlığı yapılacak indirimin oranını da belirler.

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Meşru Müdafaa (Meşru Savunma)

Meşru müdafaa (meşru savunma), mağdurun faile veya failin yakınlarına veya failin malvarlığına dönük gerçekleştirdiği bir saldırıya karşı failin saldırı ile orantılı bir biçimde kendisini savunmak üzere failin cevap vermesidir.

Kasten adam yaralama suçu meşru müdafaa halinde işlenirse faile ceza verilemez.

Kasten Adam Yaralama Suçu, Ceza Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), işlediği suç nedeniyle faile verilen cezanın hukuk sisteminde sonuç doğurmaması ve belli bir denetim süresi sonunda ceza davasının düşmesi ile neticelenen bir ceza usul hukuku kurumudur.

Kasten yaralama suçunun cezası 2 yıl veya altında olursa faile verilen ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkündür. Aynı şekilde, mahkeme tarafından kasten adam yaralama suçunun cezası 2 yıl veya altında belirlenirse Hapis Cezasının Ertelenmesi de mümkündür.

Kasten adam yaralama suçu, kişilerin yaşam hakkına yapılan en ağır saldırılardan biridir. Kasten adam yaralama suçu ile kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu arasında bir geçişkenlik mevcut olduğundan, ciddi bir hukuki değerlendirme için savunma ve iddianın bir Ceza Avukatı aracılığıyla yapılması gerekir.

Kasten Yaralama Suçu ile Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu” hakkında 2 yorum

 1. Selam. Birşey sorabilir miyim? Bundan 9 ay önce birini akciğerinin oradan 9 kere bıçak darbesi vurarak yaraladım. Adam bir hafta falan hastahanede yatmıştı. İlk şikayetçi oldu ama geri şikayetini çekti. 1 mahkemeye girdim adam mahkemede şikayetini çekince mahkeme ertelendi. Benim yaşım o zaman 16 idi. Sizce ne kadar ceza alırım veya alır mıyım?
  Adam şu an şikayetçi değil.

  1. Merhaba.
   Öncelikle geçmiş olsun.
   Anlattığınız durumda, olay şikayete tabi suçlardan olmadığı için, şikayetçi olup olmaması ceza davasının devamı açısından etkili olmayacaktır.
   Koşullarına göre;
   Adam öldürmeye teşebbüs veya silahla yarama suçlarından biri açısından ceza alacaksınız.
   Yaşınızın küçük olması, cezanın indirilmesi sebeplerinden biri olduğu için dikkate alınacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir