Adli arama yerine önleme araması yapmak hukuka aykırıdır.

TC
YARGITAY
20. Ceza Dairesi

2016/2594 E. ,
2016/5521 K.

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
İtiraz yazısı ile dava dosyası incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A) KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER
Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanıklar …, …, … ve … hakkında …. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu 31.12.2015 tarihinde 2015/92 esas ve 2015/426 karar sayı ile mahkûmiyetlerine karar verilmiştir. Hüküm sanıklar ve müdafileri tarafından temyiz edilmiştir. Dairemizce 07.06.2016 tarihinde 2016/1512 esas ve 2016/3494 karar sayı ile sanıklar hakkındaki hükümlerin bozulmasına karar verilmiştir.
… Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Dairemizin sanıklar hakkındaki hükümlerin bozulmasına ilişkin kararına itiraz edilmiş; dava dosyası 6352 sayılı Kanun’un 99 ve 101. maddeleri uyarınca Dairemize gönderilmiştir.

B) İTİRAZ NEDENLERİ :
… Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz yazısında özetle; “Suç tarihinde saat 23.00 sıralarında plakası belli … marka araçla doğu illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisinin alınması üzerine aracın sincan etimesgut bölgesinde seyir halinde olduğu hemen bölgedeki polis birliklerine haber verilmiş, haberi alan polis seyir halindeki aracı 23.40 sıralarında durdurmuş, aracın sol arka yolcu koltuğu üzerinde gri renkli valizin olduğu görülmüş, …. Sulh Ceza Hakimliğinin 19/01/2015 tarih ve 2015/163 d. İş sayılı suç tarihini kapsayan önleme araması kararına istinaden valiz açıldığında suça konu toplam 11 kilo 700 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir.
Önleme araması suç ihbarı üzerine durdurma yapmayı ve makul şüphe oluşturacak emare arama yetkisi de vermektedir. Salt istihbarat bilgisi adli arama kararı vermek için yeterli değildir. Bu husus adli ve önleme aramaları yönetmeliğinin 6. maddesinde açıkça yazılmıştır. Makul şüphe elde etmek için yapılan çalışmalar esnasında suç delili ile karşılaşılması halinde delilin ele geçiriliş yönteminin usul ve yasalara aykırı olduğunu kabul etmek ilgili yönetmeliğin 4, 6, 27. maddelerine açıkça aykırı” olduğu gerekçesiyle hükmün bozulmasına ilişkin Daire kararında isabet olmadığı belirtilerek; Dairemizin sanıklar hakkındaki bozma ilamının kaldırılarak hükmün düzeltilerek onanması istenmiştir.

C) CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZIYLA İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİ
1- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesi :
(1) … ceza dairelerinden birinin kararına karşı … Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kurulu’na itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.
(2) (05.07.2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6352 sayılı Kanun’la eklenen fıkra) İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir.
(3) (05.07.2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6352 sayılı Kanun’la eklenen fıkra) Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı … Ceza Genel Kurulu’na gönderir.
2- 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un geçici 5. maddesi (05.07.2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6352 sayılı Kanun’la eklenen):
(1) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308 inci maddesinde yapılan değişiklikler, bu Kanunun yayımı tarihinde … Ceza Genel Kurulu’nda bulunan ve henüz karara bağlanmamış dosyalar hakkında da uygulanır.

D) İTİRAZIN VE KONUNUN İRDELENMESİ :
… Ceza Genel Kurulu’nun 2013/610-2014/512, 2013/841-2014/513 ve 2014/166-514 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere; koşullarına uygun olmayan arama kararı üzerine yapılan arama hukuka aykırıdır. Böyle bir arama sonucu bulunan deliller ya da suçun maddi konusu “hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş” olacağından, Anayasa’nın 38. maddesinin 6. fıkrası ile CMK’nın 206. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi, 217. maddesinin 2. fıkrası, 230. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve 289. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendi uyarınca hükme esas alınamaz.
Somut olayda, suç tarihinden önce yapılan ihbar üzerine kolluk görevlilerinin çalışmalarında ismi ve soy isimleri tespit edilen sanıklardan …, … ve …’in … plakalı araç ile Diyarbakır’dan Ankara’ya esrar getireceklerinin öğrenilmesi üzerine sanıklar … ve … hakkında CMK 135 madde gereğince iletişim tespit kararı alındığı, olay tarihinde kolluk görevlilerince … plakalı araç ile esrar getirileceğinin değerlendirilmesi üzerine aracın fiziki takibe alınıp bir süre de takip edildikten sonra, aracın durdurulduğu, … Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.01.2015 tarih ve 2015/163 değişik iş sayılı önleme araması kararına istinaden yapılan aramada aracın arka koltuğu üzerinde bulunan valiz içerisinde suç konusu olan uyuşturucu maddenin ele geçirildiği anlaşılmıştır.

Olayda niteliği ve faili belli olan bir suçun işlendiği konusunda şüphe oluştuğundan CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde “adlî arama kararı” alınması gerekmektedir. “Adli arama kararı” alınmadan sanıkların içerisinde bulunduğu araçta arama yapılması hukuka aykırıdır. Bu arama sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise hem “suçun maddî konusu” hem de “suçun delili” olup hukuka aykırı yöntemle elde edildiğinden hükme esas alınamaz. Bir an için önleme araması kararına dayalı olarak arama yapılabileceği kabul edilse bile; arama işlemine dayanak teşkil eden…. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.01.2015 tarih ve 2015/163 değişik iş sayılı önleme araması kararının denetime olanak verecek şekilde dosya içerisinde bulundurulması gerektiği halde bahsi geçen kararın dosyada bulunmadığı, bu nedenle de sanıklar hakkındaki hükümlerin bozulması gerekmektedir.

Açıklanan gerekçe ile Dairemiz kararında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı yerinde görülmemiştir.

İtirazın incelenmesi için dosyanın … Ceza Genel Kurulu’na gönderilmesine karar vermek gerekmektedir.

E) KARAR: Açıklanan nedenlerle;
1- … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının yerinde görülmediğine,
2- 5271 sayılı CMK’nın 308. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, itirazın incelenmesi için dosyanın … Ceza Genel Kurulu’na GÖNDERİLMESİNE,  15.11.2016 tarihinde tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.