Bozma sonrası ıslah yerine ek dava açılması gerekir.

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1734
K. 2012/6415
T. 2.4.2012

• ISLAH SURETİYLE TALEP SONUCUNUN ARTTIRILMASI ( Mümkün Olmadığı – Fazlaya Dair Hakların Ek Dava Açılmak Suretiyle Talep Edilmesi Gerektiği/Dava Dilekçesindeki Miktar Üzerinden Hüküm Kurulması Gerektiği )

• FAZLAYA DAİR HAKLAR ( Islah Suretiyle Talep Sonucunun Arttırılamayacağı – Fazlaya Dair Hakların Ek Dava Açılmak Suretiyle Talep Edilmesi Gerektiği/Dava Dilekçesindeki Miktar Üzerinden Hüküm Kurulacağı )

• ECRİMİSİL ( Dönem Sonlarından Yasal Faiziyle Tahsili Yerine İnfazda Tereddüte Yol Açacak Şekilde İşgal Başlangıç Tarihinden Yasal Faiziyle Tahsil Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )

• YASAL FAİZ ( Tahsiline Karar Verilen Ecrimisilin Dönem Sonlarından Yasal Faiziyle Tahsili Yerine İnfazda Tereddüte Yol Açacak Şekilde İşgal Başlangıç Tarihinden Yasal Faiziyle Tahsil Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )

1086/m.84

6100/m.177

ÖZET : 1- HUMK.nun 84.maddesi ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun kararına göre bozmadan sonra ıslah suretiyle talep sonucunun arttırılması mümkün değildir. Fazlaya dair hakların ek dava açılmak suretiyle talep edilmesi gerekir. Bu itibarla dava dilekçesindeki miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, ıslah dilekçesindeki talep nazara alınarak fazlaya hükmedilmesi,

2- Tahsiline karar verilen ecrimisilin dönem sonlarından yasal faiziyle tahsili yerine, infazda tereddüte yol açacak şekilde, işgal başlangıç tarihinden yasal faiziyle tahsil kararı verilmesi, doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil davasından dolayı yapı1an yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılan hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yonünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iyice anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir. Dava konusu taşınmaza davalı idarenin kamulaştırmasız el attığı mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporu ve dosya kapsammdan anlaşıldığından,’el atmanın önlenmesi’ ve kal davasının kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik gorülmemiştir.

Ancak;

1- HUMK.nun 84.maddesi ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 04.02.1948, gün ve 10/3 sayılı kararına göre bozmadan sonra ıslah suretiyle talep sonucunun arttırılması mümkün değildir. Fazlaya dair hakların ek dava açı1mak suretiyle talep edilmesi gerekir.

Bu itibarla dava dilekçesindeki miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, ıslah dilekçesindeki talep nazara alınarak fazlaya hükmedilmesi,

2- Tahsiline karar verilen ecrimisilin dönem sonlarından yasal faiziyle tahsili yerine, infazda tereddüte yol açacak şekilde, işgal başlangıç tarihinden yasal faiziyle tahsil kararı verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK 428. maddesi gereginee BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 02.04.2012 gününde oybirligiyle karar verildi.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.