Çalışmayan kişinin trafik kazasındaki maddi tazminat talebi

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/3787
K. 2016/8438
T. 3.10.2016

DAVA : Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili; davacı … eşi, diğer davacıların babaları … içinde yolcu olarak bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybettiğini, yolcu olarak bulunduğu söz konusu aracın kaza tarihini kapsar mali sorumluluk sigortasının bulunmadığını, dava öncesi konuya dair olarak davalı kuruma müracaat edildiğini fakat davacıların gerçek destek zararlarının çok altında ödeme yapıldığını belirterek fazlaya dair talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla eş … için ayrı ayrı 250,00’şer TL olmak üzere 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davacılar vekili tarafından 188.853,00 TL olarak ıslah talebinde bulunulmuştur.

Davalı vekili; davanın kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen araç sürücüsü veya işletenine karşı da açılması gerektiğini, ayrıca davacıların dava öncesi kuruma başvuruda bulunmaları sonucu yapılan ödeme miktarını aşan zararları varsa bu miktarın da davacı tarafından ispat edilmesi gerektiğini, davalının sorumluluğunun araç sürücüsünün kusuru

ve kaza tarihindeki teminat limiti ile sınırlı olduğunu, davanın seyiri bakımından kazanın oluşumunda varsa tarafların kusur oranlarının ve yine varsa aşan kısma yönelik olarak ödenecek tazminat miktarının bilirkişi raporuyla tespit edilmesinin gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın ıslah talebi doğrultusunda kabulü ile, davacı eş … 12.910,28 TL, kızı … olmak üzere toplam 188.853,00 TL’nin (188.852,98 TL den yuvarlanan) dava tarihinden itibaren davanın konusuna ve tarafların sıfatına göre davalı sigorta şirketinin poliçe teminat limiti ile sınırlı olmak üzere yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dava, davacıların murisinin ölümü nedeni ile talep ettikleri destekten yoksun kalma tazminat istemine ilişkindir.

Destek tazminatının hesaplanmasında desteğin elde ettiği gelirinin belirlenmesi tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır. Kişinin herhangi bir işi yoksa, zarar gören kişinin geliri asgari ücret kabul edilerek bu miktar üzerinden hesaplanacaktır. Zarar gören kişi gelirinin asgari ücret üzerinde olduğunu, bir başka anlatımla herhangi bir işyerinde çalıştığı yada bir meslek icra ettiği ve asgari ücret üzerinde bir gelir elde ettiğini iddia ediyorsa bunu ispat etmesi gerekmekte olup yerel mahkemede bedensel zararların tazmini davalarında zarar görenin zararını resen belirlemek durumundadır. Bu sebeple zarar gören davacı asgari ücret üzerinde bir gelir elde ettiğini iddia etmiş ise çalıştığı iş yerinden trafik kazasının olduğu tarihteki ücret ve tüm gelirlerini gösterir ücret bordrolarını getirtilmelidir. Kişi belirli bir iş yerine bağlı olmaksızın, mesleğini icra eden kişilerden ise ekonomik ve sosyal durumu ile ilgili zabıta araştırması yanında o meslek odasından o mesleği icra edenlerin kaza tarihi itibarı ile ortalama ücretleri sorulmalıdır.

Dava dilekçesinde, desteğin minübüs şoförü olduğu iddia edilmiş, yapılan zabıta araştırmasında şoför olarak çalıştığı belirlenmiştir. …28/06/2013 tarihli cevabi yazısında gelir vergisi beyannameleri asgari ücret altında geliri olduğu;…nın 03/09/2014

tarihli yazı cevabında 2013 yılında şoförün günlük ücretinin 30,00-40,00, aylık 900-1.200 arası olduğu belirtilmesine rağmen somut olayda bilirkişi hesaplama yaparken, minibüs şoförünün yevmiye usulü çalıştığını, gelirlerinin asgari ücret olmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirterek desteğin asgari ücretin 2 misli tutarında kazandığı varsayımı ile hesaplama yapmıştır. Asgari ücretten daha fazla gelir elde ettiğinin ispatlanamamasına göre asgari ücretin neti tutarında gelir sağladığının kabulüyle bu miktar üzerinden tazminatın hesaplanması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-)6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 52. (818 Sayılı BK 44) maddesine göre zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.

Davaya konu olan olayda, davacının desteğinin, sürücüsünün (ifadelere göre alkollü sürücü müteveffa …) alkollü olarak kullandığı araca bindiği ve trafik kazasında vefat ettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Bu durumda mahkemece, desteğin alkollü sürücünün aracına binmiş olması halinde 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 52. maddesi (818 Sayılı BK 44) gereğince desteğin müterafik kusurunun bulunup bulunmadığı ve tazminattan indirim yapılıp yapılmaması hususu tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu hususun değerlendirilmemiş olması doğru görülmemiş kararın bu hususta bozulması gerekmiştir.

3-)Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda 818 Sayılı BK’nin 43. (6098 Sayılı TBK’nin 51.) maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. Hakim tazminattan mutlaka indirme yapmak zorunda değilse de bunun dahi gerekçesini kararında tartışması ve nedenlerini göstermesi gerekir. Somut olayda, davalı vekilince desteğin araçta hatır yolcusu olarak bulunduğu iddia edilmiştir. Mahkemece karar verilirken davalı tarafın bu savunması hakkında değerlendirme yapılmamıştır. Bu durumda mahkemece, hatır taşıması bulunup bulunulmadığı hususu tartışılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı vekilinin yukarda açıklanan sebeplerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davalıya iadesine, 03/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.