İnternet Yoluyla, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Yayılması Suçu

Kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmiş olması, bu suçun oluşması için yeterli olup, yayılması sonucu zararın meydana gelmesi ya da bu verilerin bir suç işlenmesinde, araç olarak kullanılması koşulu aranmamıştır. Dolayısıyla, kişisel veri kapsamına giren her türlü bilginin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi veya söz konusu kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde başkasına … Read more