İnternet Yoluyla, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Yayılması Suçu

Kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmiş olması, bu suçun oluşması için yeterli olup, yayılması sonucu zararın meydana gelmesi ya da bu verilerin bir suç işlenmesinde, araç olarak kullanılması koşulu aranmamıştır. Dolayısıyla, kişisel veri kapsamına giren her türlü bilginin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi veya söz konusu kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde başkasına … Read more

Facebookta sahte hesapla kişisel verilerin kaydedilmesi ve ele geçirilmesi

Sanığın, “Birol Güven” isimli sahte facebook profili oluşturarak ilgi duyduğu katılana arkadaşlık isteği göndererek bir süre yazıştıkları, katılanın, sanık tarafından kullanılan profilin sahte hesap olduğunu anladıktan sonra, sanığın kullandığı sahte profili arkadaşlık listesinden çıkardığı, sonrasında sanığın kullandığı sahte profile, katılanın facebook hesabından elde ettiği resimleri koyarak, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu işlediği iddiasına konu olayda, TCK’nın 135 ve 136. maddelerinde düzenlenen “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi” ve “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” suçlarının konusunu oluşturan kişisel veri kavramından, kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı, herkes tarafından bilinmeyen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olmayan, kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin anlaşılması gerektiği, belirli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin, hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, TCK’nın 135. maddesinde “Kişisel verilerin kaydedilmesi” başlığı altında, belirli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin, başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi, aynı Kanunun 136/1. maddesinde “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” başlığı altında birbirinden bağımsız iki ayrı suç olarak tanımlanmıştır.

Ceza muhakemesinde hukuka aykırı delil sorunu

Ceza usul hukukunda, re’sen araştırma ilkesi ve vicdani delil sistemi geçerli olup, amaç maddi gerçeğe ulaşmaktır. Maddi gerçek, hukuka uygun elde edilen her türlü delille ispatlanabilir. Anayasa’ya göre, kanuna aykırı olarak elde edilen bulgular delil olarak kullanılamaz (m.38/6). CMK uyarınca, yüklenen suç, ancak hukuka uygun şekilde elde edilmiş olan delillerle ispat edilebilir (m. 217/2). Delil, … Read more

Trafik cezalarında devlet vatandaşa tuzak kuramayacak

T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ K. 2014/14281 E. 2014/2954 T. 8.7.2014 UYARI LEVHASI BULUNMADAN YAPILAN RADARLA HIZ KONTROLÜ (Radarla Hız Denetimi Yapılacak Yerlerde Sürücülerin Trafik İşaret Levhalarıyla Bilgilendirilmesinin Zorunlu Olduğu – Bilgilendirme Yapmadan Kural İhlali Yapmasını Beklemek Trafik Kurallarının Konuluş Amacına Uygun Olmadığı/Verilen İdari Yaptırımın Hukuka Aykırı Olacağı) RADARLA HIZ DENETİMİ YAPILACAK YERLER (İlgili Yönerge Hükmü Uyarınca Karayolunun Hangi … Read more

Adli arama yerine önleme araması yapmak hukuka aykırıdır.

TC YARGITAY 20. Ceza Dairesi 2016/2594 E. , 2016/5521 K. Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma İtiraz yazısı ile dava dosyası incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanıklar …, …, … ve … hakkında …. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu 31.12.2015 tarihinde 2015/92 esas ve 2015/426 karar … Read more

Hırsızlık suçunda iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması

T.C. YARGITAY 13. Ceza Dairesi E: 2011/19838 K: 2012/22352 T: 31.10.2012 HIRSIZLIK  İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI KATALOG SUÇLAR SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet: Belli bir zaman diliminde, belli bir yerde yapılan tüm görüşmelere ilişkin detayların temin edilip, görüşme ya­panlar arasında eleme yapma ve bu kişi ya da kişiler üzerinde araştırmayı yoğunlaştırma işlemi, iletişimin tespiti değil, … Read more

Karşılıksız Çek Keşide Etmek – Değişen Vasıf Nitelikli Dolandırıcılık

Sanığın ortağı olduğu şirkette diğer ortak ile müşterek imza yetkisi olduğu halde tek başına keşide ettiği çeki ticari alacağına karşılık katılana vererek çekin karşılıksız çıkması olayında suça konu çekin katılana önceden doğan bir borç nedeni ile sonradan düzenlenerek verildiği göz önünde bulundurulduğunda, nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesi ile verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak

Hükümden önce 19.12.2006 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanun’la değişik 5237 sayılı TCK’nın 191. Maddesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmış sanık hakkında, birinci fıkraya göre cezaya hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilebileceği gibi, altıncı fıkra yollaması uyarınca birinci fıkradaki ceza ile birlikte ikinci fıkradaki tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceği öngörülmüştür. Uyuşturucu madde kullanmış olan sanık hakkında, belirtilen iki seçenekten biri uygulanırken, yasal gerekçe gösterilmesi, gerekçenin somut olgulara ve davranışlarına bağlı olarak sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uyup uymayacağının değerlendirilmesine dayanması gerekmektedir. Öte yandan, uyuşturucu madde kullanan sanık hakkında, hangi seçenek kabul edilirse edilsin, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunması zorunlu olup, bunların uygulanıp uygulanmaması yönünden mahkemeye takdir hakkı tanınmamıştır.

Silahlı terör örgütüne üye olma

T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Esas No:2015/249 Karar No:2016/1951 K. Tarihi:22.03.2016 Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Silahlı terör örgütüne üye olma Hüküm : TCK’nın 314/2, 62/1, 53, 54, 58/9, 63 ve 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Hükmolunan cezanın süresine göre şartları bulunmadığından sanık …’ın duruşmalı inceleme isteminin CMUK’nın … Read more