Avukatın vekalet ücreti alacağı için takip açmadan önce barosuna bilgi vermemesi disiplin suçu

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 47. maddesi hükmünün Baro’ya bildirim zorunluluğu kısmı açık olduğundan, bir avukat ücret alacağı konusunda dava açma yolunu tercih edebileceği gibi, elindeki ücret sözleşmesi ile ilamsız takip yapma yolunu da tercih edebileceğinden, icra takibine başlamadan önce de bu kural gereği bildirim yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.     TBB DİSİPLİN KURULU KARARI […]

Devamı

2017 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

01.01.2017’den itibaren İş, Asliye Hukuk, Asliye Ticaret, Kadastro, Sulh Hukuk, Tüketici Mahkemeleri İstinaf sınırı           3.110 TL Temyiz sınırı       41.530 TL (02.12.2016-31.12.2017 arasında istinaf sınırı 3.000 TL, temyiz sınırı 40.000 TL idi.) Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir. İcra Hukuk […]

Devamı

Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı 2017 belli oldu.

2017 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda aşağıdaki parasal oranlara, sınırlara dikkat edilmesi gerekmektedir: 2017 yılında 3610 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. 2017 yılında  tüketici sorunları hakem heyetinin görev alanına giren 3610 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvurmadan ilamsız icra takibi yapmanız halinde Yargıtay  13. HD.nin aşağıda verilen linkteki içtihat nedeniyle […]

Devamı

2017 yılı Yargı Harçları

Resmî Gazete Sayı : 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 78) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak […]

Devamı

CMK Ücret Tarifesi

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2017 YILI TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince […]

Devamı

2017 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Resmî Gazete 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Sayı : 29936 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 […]

Devamı