Çiftçinin traktörü haczedilebilir mi?

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

E. 2018/5509
K. 2019/1820
T. 12.2.2019

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Borçlunun, geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağladığını ileri sürerek traktörü üzerine konulan haczin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin esastan incelenerek reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Başvuru bu hali ile, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesinin birinci fıkrasının 4. bendine dayalı haczedilmezlik şikayetidir.

İİK’nun 82/1- 4. maddesinde yer alan haczedilmezlik şikayeti, İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabidir. Bu süre öğrenme tarihinden başlar.

Somut olayda, borçlunun haczedilmezlik şikayetinde bulunduğu traktör üzerine 02/07/2015 tarihinde sistem üzerinden haciz şerhi işlendiği, bu hacze ilişkin 103 davetiyesinin borçluya 04/08/2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun şikayet dilekçesinde bu tebliğ işlemine yönelik bir tebligat usulsüzlüğü iddiasında bulunmadığı ve yasal yedi günlük süreden sonra 04/09/2015 tarihinde icra mahkemesine başvurduğu görülmüş olup şikayetin süresinde olmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan kabule göre de; mahkemece, şikayetçi borçlunun çiftçi olup olmadığı araştırılmadığı gibi, şikayetçinin çiftçilik mesleğini devam ettirebilmesi için, bu mesleği icra ettiği arazinin miktar ve vasfı da dikkate alınarak traktöre ihtiyacı olup olmadığı, ihtiyacı varsa şikayete konu traktörün kıymeti ile borçlunun haline münasip traktörü temin etmesi için gerekli bedelin de bilirkişi marifetiyle tespit ettirilmemesi de doğru değildir.

O halde mahkemece, şikayetin süresinde olmadığından reddi gerekirken eksik araştırma ve yazılı gerekçe ile esastan reddi isabetsiz ise de sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 44,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Av. Servet Sarıca

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2004 yılında mezun olup 2006 yılından günümüze Bursa Barosuna kayıtlıdır. Ofisimizin kurucu ortağıdır. Ceza Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku ve diğer hukuki ilgi alanlarında aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir. İş Hukuku ve Ticari Davalarda Uzman Arabulucu, İş Mahkemelerinde Aktüerya ve Hesap Bilirkişiliği yapmaktadır.

Çiftçinin traktörü haczedilebilir mi?” hakkında 2 yorum

  1. Merhaba ben uşakta çiftcilik yapmaktayım. bi şahısa uzaktan akrabamız.denizbanktan aldığı çiftci kredisine 2014 mart ayında kefil olmuştuk.kefaletimiz azami 40,000 tl fakat bu sahıs borcunu 2015 te ödemiş tekrar çekmiş,2016 ve diğer yıllarda ödemiş yeniden çekmiş.73,000 bin liralik harcama yapmış banka hiçbir sekilde bizi haberdar etmedi.sonunda 2019 mayıs ayinda borcu icralik olduktan sonra banka bize icra kağidi gönderdi ve 15-10-2019 da sorgusuz sualsiz imzasız.traktörumuzu icra yoluyla aldı götürdü yedemine birakın traktör sahibine dedik kabul etmedi denizbank ın avukatları.taahhüt verelim ilerleyen zamanlarda biz ödeyelim dedik kabul etmedi.benim ne yapmam lazim mahsullerim tarlada kaldı.şeker pancari ve patates mısır tarlada duruyor.bu mahsullerin hepsi çiftcilk belgemizde var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.