Cinsel istismar suçu yönünden görevli mahkeme

Yargıtay
5. Ceza Dairesi

2017/1401E.,
2017/1359 K.T.
12/04/2017

KONU: Cinsel İstismar

ÖZET: Sanığın 18 yaşından küçük mağdurun eyleminin sarkıntılık düzeyini aşan çocuğun cinsel istismarı olup olmadığı hususunda delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst dereceli olan ağır ceza mahkemesine aittir.

KARAR: Çocuğun basit cinsel istismarı suçundan sanık hakkında yapılan yargılama sırasında, sanığa isnat edilen eylemin kanunda belirtilen cezasının üst sınırı itibari ile yargılama görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğundan bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 3 ve devamı maddeleri gereğince mahkemenin görevsizliğine, dosyanın Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Asliye Ceza Mahkemesinin kararına yönelik itirazın kabulü ile görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin Ağır Ceza Mahkemesinin değişik iş sayılı kararını müteakip, yapılan yargılama sırasında bu kez de sanığın eyleminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun md. 103/6. kapsamında kaldığından bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun md. 3 ve devamı maddeleri gereğince mahkemenin görevsizliğine, dosyanın Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Asliye Ceza Mahkemesinin kararına yönelik itirazın kabulü ile görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin Ağır Ceza Mahkemesinin 31/03/2016 tarihli ve 2016/435 değişik iş sayılı kararının dosya kapsamına göre, sanığın 18 yaşından küçük mağdurun eyleminin sarkıntılık düzeyini aşan çocuğun cinsel istismarı olup olmadığı hususunda delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst dereceli olan ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, itirazların reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilerek görevsizlik kararlarının kaldırılmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü: Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü Ağır Ceza Mahkemesince verilen değişik iş sayılı Kararının CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 12/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.