Çocuk Hakkında Cezada İndirim Uygulanması Gerektiği

T.C.
YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2017/20305
K. 2018/3571
T. 2.4.2018

MALA ZARAR VERME ( Kanun Yararına Bozma İstemi – Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olan Çocuk Hakkında Cezada İndirim Uygulanması Gerektiği/Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubunda Olan Çocuk Hakkında Cezada İndirim Uygulanması Gerektiği – Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilemeyeceği ve Amme Alacaklarının Tahili Usulü Hakkında Kanun’un Uygulanması Gerektiği Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )

• CEZADA İNDİRİM YAPILMASI ( Mala Zarar Verme Suçu – SSÇ Hakkında Tayin Olunan Cezada TCK’nun 31/3 Maddesinin Uygulanması Gerektiği/Adli Para Cezasının Ödenmediği Takdirde Hapse Çevrilmeyip 6183 S.K.’na Göre Tahsil Edilmesi Gerektiği )

• ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLEMEYECEĞİ ( Yaş Küçüklüğü – Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubunda Olan Çocuk Hakkındaki Para Cezasının Ödenmediği Takdirde Hapis Cezasına Çevrilmesine Hükmedilmesinin Bozma Sebebi Olduğu )

• KANUN YARARINA BOZMA ( Mala Zarar Verme – Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubunda Olan Çocuk Hakkında Tayin Olunan Cezada İndirim Yapılmamasının ve 5275 S.K.’na Aykırı Olarak Adli Para Cezasının Hapse Çevrilmesinin İsabetsizliği )

5237/m.31/3,52/2,62/1,151/1

5271/m.309

5275/m.106/4,11

ÖZET : SSÇ hakkında mala zarar verme suçundan yapılan yargılama sonucunda; suç tarihinde 15 – 18 yaş grubunda olan çocuk hakkında tayin olunan cezadan indirim yapılmaması ile adli para cezasının ödenmemesi halinde, hapse çevrilemeyeceği ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsil edilmesi gerektiği gözetilmeden, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Mala zarar verme suçundan suça sürüklenen çocuğun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 2.000,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine dair Turgutlu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 22.12.2012 tarihli ve 2010/542 esas, 2012/647 Sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre,

1- ) Kayden 08.09.1992 doğumlu olup, suçun işlendiği 23.01.2010 tarihinde 18 yaşını ikmâl etmediği anlaşılan suça sürüklenen çocuk hakkında tayin olunan cezadan, 5237 Sayılı Kanunu’nun 31/3. maddesi gereğince indirim yapılmamış bulunulmasında,

2- ) 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106/4. maddesinde yer alan ” Çocuklar hakkında hükmedilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır. ” hükmü ile aynı Kanun’un 106/11. maddesinde yer alan ” İnfaz edilen hapsin süresi, adlî para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, geri kalan adlî para cezasının tahsili için ilâm, Cumhuriyet Başsavcılığınca mahallin en büyük mal memuruna verilir. Bu makamlarca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kalan adlî para cezası tahsil edilir. ” şeklindeki düzenlemelere aykırı olarak, hükmolunan kararda suça sürüklenen çocuğun taksitlerden birini zamanında ödememesi durumunda tamamının tahsil edileceğine ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğine karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.09.2017 gün ve 2017/6044 Sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 02.10.2017 gün ve KYB/2017-53517 Sayılı ihbarnamesi ile Dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Kayden 08.09.1992 doğumlu olup, suçun işlendiği 23.01.2010 tarihinde 18 yaşını ikmâl etmediği anlaşılan suça sürüklenen çocuk hakkında tayin olunan cezadan, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31/3. maddesi gereğince indirim yapılmaması,

2- ) Suç tarihinde 15 – 18 yaş grubunda olan suça sürüklenen çocuk hakkında 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106/4,11 madde ve fıkralarına aykırı olarak, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Turgutlu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 22.11.2012 gün, 2010/542 esas, 2012/647 karar sayılı kararının CMK.nun 309/4…d. maddesi gereğince BOZULMASINA, hükümdeki diğer hususların aynen korunmasına, ancak; suça sürüklenen çocuk hakkında TCK.nun 151/1. maddesi uyarınca hükmedilen 120 gün adli para cezasının, TCK.nun 31/3. maddesi uyarınca 1/3 oranında indirilerek, suça sürüklenen çocuğun 80 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 62. maddesi uyarınca takdire göre 1/6 oranında indirim ile cezanın 66 gün adli para cezası olarak belirlenmesine, tayin olunan 66 gün adli para cezasının 5237 Sayılı TCK.nun 52/2. maddesi uyarınca günlüğü 20 TL’den 1320 TL adli para cezasına çevrilmesine, hükümden adli para cezasının hapis cezasına çevrileceği yönünde ihtarda bulunulmasına dair kısmın çıkarılarak yerine ”taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceğine” ibaresinin eklenmesine, infazın bu şekilde 1320 TL üzerinden yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 02.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.