Covid 19 Korona Salgını Nedeniyle Yargı Süreleri Ne Zaman İşlemeye Başlar?

COVID-19 SALGIN HASTALIĞI NEDENİYLE YARGI ALANINDAKİ SÜRELER 30/04/2020 TARİHİNE KADAR DURDURULMUŞTUR.

Yaşamakta olduğumuz Corona Virüs tehlikesi nedeniyle, yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, 196 sayılı Kanun teklifine eklenen geçici madde ile yargı alanındaki sürelerin durdurulmasına ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. Bu geçici madde ile getirilen düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olup aşağıda bu düzenleme hakkında bilgi verilmektedir;

1. HANGİ İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN SÜRELER, NE ZAMANDAN İTİBAREN, HANGİ TARİHE KADAR DURDU?

 • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 13/03/2020 tarihinden (bu tarih dahil),
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler, 13/03/2020 tarihinden (bu tarih dahil),
 • Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler, 13/03/2020 tarihinden (bu tarih dahil),
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/03/2020 tarihinden (bu tarih dahil)

30/04/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.

2. SÜRELERİN DURMASI GEÇMİŞE ETKİLİ MİDİR?

 • i) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin; ii) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen sürelerin; iii) arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki sürelerin 13/03/2020 tarihine kadar geçmişe etkili olarak,
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemlerin ise 22/03/2020 tarihine kadar geçmişe etkili olarak

durdurulmuştur.

3. DURAN SÜRENİN BAŞLANGICI NE ŞEKİLDE OLACAK?

Duran süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine on beş günden fazla kalmış olan süreler ise, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren kaldığı yerden devam edecektir.

4. DURMA SÜRESİNİN UZATILMASI MÜMKÜN MÜ?

Salgının devam etmesi hâlinde, işbu kanun hükmü ile belirlenen durma süresi, Cumhurbaşkanı tarafından altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatılabilecektir. Bu yönde bir uzatma kararı verilir ise Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

5. DURMA KARARININ KAPSAMI DIŞINDA OLAN SÜRELER NELERDİR?

Söz konusu geçici madde ile, durma kararının kapsamı dışında kalan bazı süreler şu şekilde belirlenmiştir;

 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

6. İLAN EDİLMİŞ OLAN SATIŞ GÜNÜNÜN, DURMA SÜRESİ İÇİNDE KALMASI HÂLİNDE NE OLACAK?

İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak ve ilan için ücret alınmayacaktır.

7. DURMA SÜRESİ İÇİNDE RIZAEN YAPILAN ÖDEMELERİN DURUMU NE OLACAK?

Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir.

8. DURMA SÜRECİNİN KONKORDATO KURUMUNA ETKİSİ NEDİR?

Konkordato kurumuna ilişkin mühlet ve sürelerin, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmesi sebebiyle durma süresinin kapsamında olacağı konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Bununla birlikte durma süresince konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının devam edeceği de geçici madde ile hüküm altına alınmıştır.

9. DURMA SÜRESİNCE DURUŞMALARA VE MÜZAKERELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER KİM TARAFINDAN YAPILACAK?

Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları, görev alanları itibariyle;

 • Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,
 • İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hakimler ve Savcılar Kurulu,
 • Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı

belirleyecektir. Adalet hizmetinin kapsamına, icra ve iflas daireleri, ceza infaz kurumları ve noterlik dairelerinde yürütülen hizmetler de girmektedir.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.