Haricen tahsilde harcı kim öder?

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2015/14210
KARAR NO: 2015/27809
KARAR TARİHİ.12/11/2015

>HARİCEN TAHSİLDE , HARÇ SORUMLUSU BORÇLUDUR, TAHSİL HARCI SORUMLUSU BORÇLUYA MUHTIRA ÇIKARILMADAN HARÇ TAHSİL MÜZEKKERESİ YAZILAMAZ.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından takip borçluları hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yapıldığı, borçlular tarafından borca kısmi itiraz edildiği, alacaklı tarafından nakdi kredi alacaklarını teşkil eden borçlularca itiraz edilmeyen 226.232,36 TL’lik bölümün borçlularca Avukatlık Ücreti hariç olmak üzere bankalarına haricen ödendiğini, icra müdürlüğüne bu konuda bildirim yapıldığı, toplam 298.674,91 TL haricen ödemeye ilişkin borçluların ödemekle yükümlü oldukları harçların borçlulardan istenilmesi için gereğinin yapılması ve bundan sonraki yapılacak işlemlerde ödenmeyen Avukatlık Ücretinin göz önünde tutulmasının istendiği, icra müdürlüğünün 25.03.2015 tarihli kararı verdiği, tüm harç ve giderlerin borçluya ait bulunduğu, tahsil harcını ödemekle yükümlü borçluya muhtıra çıkarılması gerekirken bu yapılmadan harç müzekkeresi düzenlenerek vergi dairesine bildirim yapılmasının yasaya aykırı olduğunu, icra müdürlüğü kararının
iptalini istediği anlaşılmaktadır.

Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak devletin aldığı paradır. Medeni Usul Hukukunda olduğu gibi, icra hukukunda da harç ve giderler sonuçta haksız çıkan tarafa yükletilir. 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28/b maddesine göre, tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilir.
İcra ve İflas Kanunu’nun 15. maddesi ise, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bütün harç ve masrafların borçluya ait olduğunu,
bunların neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunacağını öngörmektedir. Bu durumda icra dosyasına bildirilen haricen ödemelerle ilgili olarak borçluya muhtıra çıkartılarak tahsil harcının talep edilmesi gerekirken hem borçlu hem alacaklıya tahsil harcı için icra müdürlüğünce müzekkere yazılması isabetsizdir.

O halde icra mahkemesince şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönündeki kararı isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

“Haricen tahsilde harcı kim öder?” üzerine 7 yorum

 1. Merhaba benim 2 icram vardı her ikisini de yapılandırdım biri naaştan kesiliyor ve harici elden ödüyorum yapılandırılması olduğu için diğeri nide yapılandırmadan faydalanarak sıfır faizsiz ödedim geçen haftada icra dairesine giderek borcumu ödediğimi dekontu göstererek e devletten sildirmek istediğimi belirttim ve tahsil harcı cüzi bir miktar da çıkartırak ödeyip kapattım dosyayı fakat ertesi gün uyap vatandaştan kapalı icra dosyama baktığımda bu toplam faiz bsmv oranı yekun hesap borç bakiyesi hala işlemeye yani artmaya devam etmekte anlamadığım nokta bu neden kapattığım halde böylece devam ediyor borcu yoktur yazısı da aldım ama korkuyorum başıma ilerde bir sıkıntı verir mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
  • Merhaba,
   elinizde borcu yoktur yazısı varsa UYAP sistemindeki veriler sizin için anlam ifade etmez.
   Korkmanıza gerek yok.

   Cevapla
   • çok teşekkür ederim doğrudur icra dairesi bana borcu yoktur yazısı değil de aynı şeyi ifade eden borcu yoktur yazısı yerine geçen işte içeriğinde ( ilgi sayılı yazımızla yukarıda adı ve adresi yazılı borçlunun almakta olduğu maaşı veya ücreti – ile varsa diğer hak ve alacakları – üzerine konulan haczimizin işbu dosyamı şamil olmak üzere kaldırılmasına / fekkine karar verilmiştir.Karar gereğince işlem yapılması borçlunun maaş / ücretinden kesinti yapılmış ise müdürlüğümüze gönderilmeyerek kendisine iade edilmesi hususu…..) böyle içerikli elden takipli, 2 adet resmi yazı verildi . bu yazı borcu yoktur yazısı yerine geçer değil mi?

    Cevapla
    • Merhaba,
     Borcu yoktur yazısı ile haciz fekki yazısı ayrı şeylerdir.
     Ayrıca borcunuzun olmadığına dair yazı almanız gerekir.
     İyi günler dilerim.

     Cevapla
     • teşekkür ederim son bir şey sorayım o zaman tekrar dosyasını kapattığım icra dairesine gitsem borcu yoktur yazısı bana verirler mi ?

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.