İş Davasında Banka Kayıtları ile Ücret Tespiti

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ

2013/22164
2014/6067
17.3.2014

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine,

2-Davacı, davalı işyerinde depo sorumlusu olarak çalıştığını, iş akdinin işinin başında uyukladığının tespit edilmesi üzerine haksız olarak sonlandırıldığından bahisle kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen işçilik alacaklarının ödetilmesini istemiştir.

Davalı, davacının tek olarak çalıştığı depoda görevinin başında uyuduğunun kamera kayıtları ile tespit edildiğini ve davacının da bunu kabul ettiğini bu nedenle iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini , tüm haklarının ödendiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davalı işverenin ise depo giriş ve çıkış kontrol görevlisi olan davacının çalıştığı depoda kendi bilgisayarı başında uyumasının iş güvenliği açısından nasıl bir risk oluşturduğu hakkında delil ibraz etmediği; yani davacının uyuması nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün dolayısıyla da iş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin kanıtlanamadığı ve davacının kıdem ile ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Somut olayda, davacının, 16.12.2011 tarihinde saat 09.20 de görevi başında uyuduğunun tespiti üzerine davacının iş akdi işi savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 4857 Sayılı İş Kanununun 25/2-ı maddesi gereği feshedilmiştir. Ancak, işyerindeki çalışma şartları ve deponun konumu itibariyle emniyet ve güvenlik tertibatını sağlayan depo sorumlusu davacı dışında bekçilik görevi yapan başka elemanın olup olmadığı hususunda dosyadaki belge ve bilgilerden açık bir sonuca ulaşılamamıştır. Mahkemece bu yönde yapılacak bir araştırma sonucunda, güvenlik görevini ifa eden, depo bekçiliğini üstlenen başka bir sorumlu var olup olmadığı belirlenmeli; var ise, uyuduğu için, haklı fesih gerekçesiyle davaya konu olan davranışı nedeniyle, davacının öncelikle UYARILMASI gerektiği, depo sorumluluğu yanında bekçilik görevi de varsa, ancak bu durumdaki özen eksikliği nedeniyle uyuyarak ortaya koyduğu davranışın haklı fesih gerekçesi yapılabileceği göz önünde tutularak, uyarı işlemi yapılıp yapılmadığı hususuna açıklık getirildikten sonra, çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması bozma nedenidir.

3-Yargılama aşamasında davalı tarafça davalının ücret alacağının ve bir kısım izin ücretinin ödendiği ileri sürülerek banka hesap hareketlerini gösterir ekstrenin bankadan getirtilmesi istenmesine rağmen, mahkemece gereği yapılmadan bu konudaki taleplerin hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır. Davalının temyiz dilekçesi ekinde sunmuş olduğu hesap hareketlerinin incelenmesinde davacının ücret alacağının ve 23 günlük izin ücretinin ödendiği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca eksik araştırma sonucu mükerrer ödemeye sebebiyet verecek şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozma nedenidir.

O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde, davalıya iadesine, 17.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.