Karşılıksız Çek Keşide Etmek – Değişen Vasıf Nitelikli Dolandırıcılık

Yargıtay
10. Ceza Dairesi

2015/4104 E.,
2015/7811K.
T.08.12.2015

Mahkemesi: Ağır Ceza Mahkemesi
ÖZET: Sanığın ortağı olduğu şirkette diğer ortak ile müşterek imza yetkisi olduğu halde tek başına keşide ettiği çeki ticari alacağına karşılık katılana vererek çekin karşılıksız çıkması olayında suça konu çekin katılana önceden doğan bir borç nedeni ile sonradan düzenlenerek verildiği göz önünde bulundurulduğunda, nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesi ile verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

KARAR: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Şirket yetkilisi sanık H.. hakkında beraat kararı verilmiş olması karşısında TCK 20/2 maddesi uyarınca tüzel kişilerin cezai sorumluluğunun olamayacağı ve şirket hakkında herhangi bir güvenlik tedbiri uygulanmasına yer olmadığına kararı verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun’un 8/1 maddesine istinaden uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. Maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Kanun’un 322. Maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümde yer alan şirketin söz konusu nitelikli dolandırıcılık suçundan beraatine ilişkin kısmın çıkarılarak yerine şirket hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasına yer olmadığına kararı verilmesi ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 08/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.