Makul sürede yargılanma hakkı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları

2016/36 E.,
2016/187 K.

Karar Tarihi: 14.12.2016

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Kayseri Aile Mahkemesi

BAŞVURUNUN KONUSU: Başvuru, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

ÖZET: Başvurucu 26/2/2008 tarihinde işçilik alacağının tahsili talebiyle dava açmıştır. İstanbul 8. İş Mahkemesi 24/6/2010 tarihli kararı ile davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. Karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 27/2/2013 tarihli ilamı ile bozulmuştur. Mahkemece 26/11/2013 tarihli karar ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 1/7/2014 tarihli ilamı ile onanmıştır. Anılan ilam başvurucuya 14/10/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir.

OLAY VE OLGULAR: Başvurucu 26/2/2008 tarihinde işçilik alacağının tahsili talebiyle dava açmıştır. İstanbul 8. İş Mahkemesi 24/6/2010 tarihli kararı ile davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. Karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 27/2/2013 tarihli ilamı ile bozulmuştur. Mahkemece 26/11/2013 tarihli karar ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 1/7/2014 tarihli ilamı ile onanmıştır. Anılan ilam başvurucuya 14/10/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Mahkemenin 18/1/2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü: Başvurucu, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Kabul Edilebilirlik Yönünden: Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir.

Esas Yönünden: Medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak iş mahkemelerinde açılan davalarda yargılama süresi tespit edilirken sürenin başlangıç tarihi olarak davanın açıldığı tarih, sürenin sona erdiği tarih olarak yargılamanın sona erdiği (Nesrin Kılıç, B. No: 2013/772, 7/11/2013 § 69); yargılaması devam eden davalar yönünden ise Anayasa Mahkemesinin makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikâyetle ilgili kararını verdiği tarih esas alınır (Mehmet Salih Ayyıldız, B. No: 2012/397, 17/11/2014, § 25). İş mahkemeleri nezdinde görülen davalarda yargılama süresinin makul olup olmadığı değerlendirilirken yargılamanın karmaşıklığı ve kaç dereceli olduğu, tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu ve başvurucunun yargılamanın süratle sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği gibi hususlar dikkate alınır (Nesrin Kılıç, §§ 57-58). Anılan ilkeler doğrultusunda Anayasa Mahkemesinin benzer başvurularda verdiği kararlar dikkate alındığında somut olayda 6 yıl 4 aylık yargılama süresinin makul olmadığı sonucuna varmak gerekir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir. 6216 Sayılı Kanun’un 50. Maddesi Yönünden,30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 50. maddesinin (1) numaralı fıkrası şöyledir: “Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir…” Başvurucu; maddi tazminat talebinde bulunmuş, manevi tazminat talebinde bulunmamıştır. Somut olayda makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Dosyadaki belgelerden tespit edilen 206,10 TL harç ve 1.800 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 2.006,10 TL yargılama giderinin başvurucuya ödenmesine karar verilmesi gerekir.

HÜKÜM: Açıklanan gerekçelerle; Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,
Maddi tazminata ilişkin taleplerin REDDİNE,
206,10 TL harç ve 1.800 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 2.006,10 TL yargılama giderinin BAŞVURUCUYA ÖDENMESİNE,
Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,
kararın bir örneğinin İstanbul 8. İş Mahkemesine (E.2013/234, K.2013/986) GÖNDERİLMESİNE, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 18/1/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.