Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yolu ve Sıra Cetveline İtiraz Davası

1) ŞİKAYET YOLU ve İTİRAZ DAVASI:

Bazı işlemlerin “şikayet” mi yoksa “itiraz” mı konusu olacağı gerek uygulamada ve gerekse doktrinde tartışma konusu olmuştur. Şikayetin hukuki niteliği İsviçre hukukunda tartışmalıdır. Bizim hukukumuzda ise genellikle şikayetin “icra ve iflas hukukuna özgü bir yasa yolu” olduğu kabul edilmektedir.

Şekli açıdan, medeni usul hukukunda “dava”ya çok benzemekle beraber, şikayet teknik anlamda bir dava değildir.
Çünkü; şikayetin konusunu teşkil eden işlemler idari nitelikte olup,yargısal değildir. Şikayet sonucunda verilen karar, “maddi anlamda kesin hüküm” teşkil etmediği (HMK. m. 303) halde, dava sonunda verilen karar “maddi anlamda kesin hüküm” teşkil eder.

Yüksek Mahkeme, sıra cetveline itiraz davasına konu olabilecek bir hususun şikayet yoluyla icra mahkemesine bildirilmesi halinde, icra mahkemesince dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine ve talep halinde dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesinin gerekeceğini belirtmiştir.

Sıra cetveline iki şekilde itiraz edilebilir: Şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurularak ya da genel mahkemede sıra cetveline itiraz davası açarak.

2) SIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKAYET YOLU:

İcra müdürün, sıra cetvelini yaparken bu husustaki takip hukuku hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yapılan muamelenin hadiseye uygun olmadığı iddia edilmekte ise, bu halde sıra cetveline karşı gidilecek olan yol şikayet yoludur. ( İİK m.16)

İİK M.142,III’ten sıra cetveline karşı şikayet yolunun sadece sıraya karşı bir itirazda bulunulması hali ile sınırlıymış gibi bir anlam çıkmakta ise de, icra müdürünün uymak ve re’sen yapmak mecburiyetinde olduğu bütün hususlardan dolayı İİK m.16 gereğince şikayet yoluna başvurulabilir. Şikayet sebeplerinden ekserisini, alacaklının istediği sıraya kabul edilmemesi teşkil edecektir.(m.142,III)

Eğer alacaklılardan birisi, sıra cetvelindeki sıraya ki bu sıra ister kendi sırası ister başka alacaklıların sırası olsun, itiraz etmek istiyorsa, bunu şikayet yoluyla icra mahkemesine bildirmesi gerekir (İİK. m.142/III).

İİK m. 142/III’de yalnız sıraya dair şikayetlerin icra mahkemesine arzolunacağından bahsedilmekte ise de gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay içtihatlarında icra memurunun sıra cetvelini düzenlerken takip hukuku hükümlerine aykırı harekette bulunması halinde de şikayet yoluna başvurulabileceği kabul edilmektedir.

Örneğin; hacze katılma koşulları (İİK. m. 100, 101) gerçekleşmemesine rağmen, bu koşullar gerçekleşmiş gibi, bir alacaklıya sıra cetvelinde yer verilirse, bu durum diğer alacaklıların şikayetine neden olabileceği gibi, hacze katılma istemi kabul edilmesi gereken bir alacaklının bu istemi kabul edilmez ve sıra cetvelinde kendisine yer verilmezse, ilgili alacaklı bu durumda da şikayet yoluna başvurarak, sıra cetvelinin düzeltilmesini isteyebilir.

Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yolunun Sebepleri:

Yüksek mahkeme, “hangi şikayetin sıraya yönelik bir itiraz olduğunu ve dolayısıyla icra mahkemesine yapılması gerektiğini” çeşitli içtihatlarında belirtmiştir. Örnek vermek gerekirse, yüksek mahkeme:

– Davacının haczinin sıra cetveline dahil edilip edilemeyeceği konusundaki uyuşmazlığın icra mahkemesinde çözümleneceğini,

-Esası ve miktarı tartışmalı olmayan bir alacağa sıra cetvelinde verilen sıranın derecenin ve dolayısıyla satış bedelinden ayrılan payın yanlış olduğuna ilişkin uyuşmazlığın icra mahkemesinde çözümleneceğini,

-Alacağın esas ve miktarına ilişkin olmayıp, sadece sıraya yönelik itirazların icra mahkemesinde çözümleneceğini,

belirtmiştir.

3) SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI:

Sıra cetveline karşı koymak isteyen alacaklı, bu husustaki takip hukuku kurallarının yanlış uygulandığını iddia etmeyip, sıra cetveline alınmış olan bir alacaklının alacağına veya onun sırasına itiraz etmek istiyorsa, o zaman sıra cetveline karşı mahkemede itiraz yoluna başvurması, yani o alacaklıya karşı genel mahkemede dava açması gerekir. (İİK m.142) Burada davacı sıra cetveline alınmış olan alacaklının alacağına veya sırasına itiraz eden alacaklıdır. Davalı ise, alacağına veya sırasına itiraz edilen olacaktır. Borçlu sıra cetveline karşı şikayet yoluna gidebildiği halde, borçlunun sıra cetveline karşı itiraz davası açmasına imkan yoktur.

Sıra Cetveline İtiraz Davasının Sebepleri:

Eğer, bir alacaklı sıra cetvelinde yeralan bir alacaklının hem alacağının esas ve miktarına ve hem de alacağının sırasına itiraz etmek istiyorsa, bunu yine genel mahkemede dava açarak bildirmelidir. Çünkü kanunda açıkça “yalnız sıraya ilişkinitirazların şikayet yolu ile icra mahkemesine arz olunacağı” öngörülmüştür.

Yüksek mahkeme,“hangi itirazların alacağın esas ve miktarına ilişkin” itiraz olduğunu ve dolayısıyla genel mahkemeye sıra cetveline itiraz davası şeklinde bildirilmesi gerektiğini çeşitli içtihatlarında belirtmiştir.

Örnek vermek gerekirse, yüksek mahkeme:

-Davacının kendi alacağının miktarına itiraz etmiş olması halinde, uyuşmazlığın genelmahkemede çözümlenmesi gerekeceğini,

-‘Sıra cetveline kaydedilmiş alacağın zamanaşımına uğramış olması nedeniyle oradan çıkarılması gerekeceğine’ ilişkin iddianın, genel mahkemede inceleneceğini,

-‘Sıra cetvelindeki alacaklının alacağının sıradan çıkarılması gerektiği iddiasının genel mahkemede inceleneceğini,

belirtmiştir…

Sıra cetveline yedi gün içinde hiçbir şikayet ya da itiraz yapılmazsa sıra cetveli kesinleşir.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.