Skip to main content

Taşınmazların (Gayrımenkullerin) İcra Yoluyla Satılması Aşamaları

1 – Taşınmaz mallar yalnız açık arttırma yoluyla satılabilmektedir. Ancak İcra ve İflas Kanunu 241. maddesi gereğince iflasta alacaklılar karar verirse pazarlıkla satılabilir. Bahse konu taşınmaz mal ipotekli ise ipotek sahibinin rızası şarttır.  Biz burada gayrimenkulün açık arttırma yoluyla satışını inceleyeceğiz. 2 – İcra ve İflas Kanunu -160. maddesi gereğince, kesin haciz tarihinden itibaren bir […]

Devamı

İcra Hukukunda İtirazın Kaldırılması (m.68-70)

İİK. Md. 68-70’de düzenlenen itirazın kaldırılması kurumu, borçlunun itirazı ile duran ilamsız icra takibine, ilamsız icra prosedürü içinde devam edilmesini sağlayan yollardan biridir.

Borçlunun, alacaklının gönderdiği ödeme emrine süresi (7 gün) içinde itiraz ederek takibi durdurması üzerine alacaklı dilerse icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması isteminde bulunabilir.

Ancak alacaklıya, borçlunun itirazını icra mahkemesinde çabuk ve basit bir şekilde kaldırtmak imkanı tanınırken, borçlunun hakkının tehlikeye sokulmaması gerekir. Yani borçlunun gerçekten borçlu olduğu hakkında güçlü delillerin bulunması halinde, alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilmelidir. Bu nedenle, alacağı m.68-68/a’daki belgelerden birine dayanmayan alacaklı, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyemez. Başka bir değişle, yalnız, takip konusu alacağın m.68-68/a’daki belgelerden birine dayanması halinde, alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Devamı