Tahliye Davası – Kiracı Öldükten Sonra Kiralananda İşi Sürdüren Kiracının Çocuğunun Fuzuli Şagil Sayılamayacağı

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/2110
K. 2000/2330
T. 20.3.2000

• FUZULİ ŞAGİL ( Kiracı Öldükten Sonra Kiralananda İşi Sürdüren Kiracının Çocuğunun Fuzuli Şagil Sayılamayacağı )

• FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE TAHLİYE ( Kiralananda İşi Sürdüren Ölen Kiracının Çocuğunun Fuzuli Şagil Sayılamayacağı )

• KİRACININ ÖLMESİ ( Kiralananda İşi Sürdüren Kiracının Çocuğunun Fuzuli Şagil Sayılamayacağı )

6570/m.13

ÖZET : Kiracının ölmesi durumunda, kiracının aynı mesleği yürüten ortakları ve mirasçılarıyla, birlikte ikamet edenler yükümlülüklerine uydukları sürece haklarında tahliye davası açılamaz ve fuzuli şagil sayılamazlar.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava fuzuli işgal nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme istem gibi karar vermiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde, uzun yıllardır kiracı olarak oturan M.`nin 1990 yılında vefat etmesiyle kira sözleşmesi sona erdiğinden oğlu olan davalının fuzuli işgal nedeniyle tahliyesini istemiştir. Davalı yargılamaya iştirak etmemiştir.

Mahkemece, kira sözleşmesinin davalının babası M. ile yapıldığı, ancak M.`nin ölümü üzerine bu yerin davalı oğlu Ş. tarafından kullanıldığı, kira paralarının kiracı adına ödenmesi nedeniyle davacının M.`nin ölümünden haberdar olmadığı, Ş.`nin bu yeri fuzulen işgal ettiği, işgale son verilmesi konusunda ayrıca ihtara gerek bulunmadığı gerekçesi ile davalının tahliyesine karar verilmiştir.

6570 sayılı Yasanın 13. maddesinde kira mukavelelerinin Borçlar Kanununun bu kanuna mugayir olmayan vecibelerine kiracılar veya ortaklarıyla sanat, meslek ve ihtisasları dolayısı ile aynı meslek veya sanatı idame ettirecek mirasçıları ve meskenlerde ölen kiracı ile birlikte ikamet edenler tarafından tamamen riayet edildiği müddetçe aleyhlerine tahliye davası açılamayacağı hükmü getirilmiştir. Davalının ölen kiracı M.`nin oğlu olduğu ve ölümünden sonra da kiralananda oturduğu mahkemece de kabul edildiğine göre fuzuli şagil olduğunun kabulü hatalıdır. Davanın reddine karar verilmesi gerekirken davalının fuzuli şagil olduğu kabul edilerek yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 20.3.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.