Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı 2017 belli oldu.

2017 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda aşağıdaki parasal oranlara, sınırlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

2017 yılında 3610 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

2017 yılında  tüketici sorunları hakem heyetinin görev alanına giren 3610 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvurmadan ilamsız icra takibi yapmanız halinde Yargıtay  13. HD.nin aşağıda verilen linkteki içtihat nedeniyle itiraz edilmesi durumunda itirazın kaldırılması imkanı bulunmamaktadır.

  1. a) 400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
  2. b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  3. c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri

2017 yılı boyunca yukarıda yer verilen parasal sınırlar çerçevesinde ve bulunulan yere göre tüketici ilçe veya il hakem heyetlerine başvurular yapılacaktır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (yüzde üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş olup, bu oran sebebiyle tüketici hakem heyetlerine götürülecek parasal sınırlar da değiştirilmiştir
Tüketici sorunları hakem heyetinin görev alanına giren bir uyuşmazlıkla ilgili olarak zorunlu başvuru sınırında kalan miktarlar için (2017 Yılı için3.610. TL) tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi yapılamaz  ( 2016 yılında 3480 TL )

 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 6502

Başvuru 

MADDE 68- (1) Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

….

(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

11 Kasım 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29885

TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 474)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.